Dohoda o zmene pracovného času

Alternatívny názov: Dodatok k pracovnej zmluve na kratší pracovný čas

Popis: V rámci pracovnej zmluvy môže byť spísaná aj Dohoda o zmene pracovného času, ktorá tvorí jej dodatok. Všetko potrebné ponúka vzor tejto dohody.

vložené 25.augusta 2010 14:58 | zobrazené: 26 675x | stiahnuté: 1 466x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o zmene pracovného času

Dohoda o zmene pracovného času

Zamestnávateľ:

ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
zastúpená: Ing. Ján Vážny, konateľ spoločnosti

a

Zamestnanec:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 12 345 678
č. OP: AF123456

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na nasledovných zmenách:

1.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa 01.02.2010 sa v bode 7. dohodnutý týždenný pracovný čas dojednáva na 20 hod. týždenne.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za vykonanú prácu podľa bodu 1. základný mesačný zmluvný plat vo výške 400,- Eur.

2.

Táto dohoda bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po ich podpísaní obdrží jeden zamestnanec a jeden zamestnávateľ a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy
zo dňa 01.02.2010, a ostatné náležitosti tejto zmluvy zostávajú nezmenené.

3.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.09.2010.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ján Vážny
ABC a.s.
zamestnávateľ

Miroslav Pekný
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o zmene pracovného času
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 256 985

Dnes: 3 542

Počet zobrazených vzorov: 19 620 436

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 891