Zmluva o predĺžení trvania pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú

Alternatívny názov: Predĺženie pracovnej zmluvy

Popis: Nájdite si vzor zmluvy o predĺžení trvania pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú o ďalšie obdobie po dohode zamestnávateľa a zamestnanca.

vložené: 29.júna 2010 15:38
zobrazené: 23524

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
Zastúpená: Miroslav Pekný

(ďalej len ako „zamestnávateľ“)

a
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

(ďalej len ako „zamestnanec“)
týmto podľa Zákonníka práce uzatvárajú túto

Zmluvu o predĺžení trvania pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú

Čl. 1

1.1
Zamestnávateľ zamestnáva Jána Vážneho na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.02.2010 v pracovnom pomere na dobu určitú a to na päť mesiacov na pracovnej pozícii vrátnika v mieste sídla spoločnosti zamestnávateľa.

Čl. 2

2.1
Pracovná zmluva vyprší dňa 01.07.2010.

2.2
Týmto zamestnávateľ po dohode so zamestnancom predlžuje pracovnú zmluvu na ďalších päť mesiacov, teda do dňa 01.12.2010.

2.3
Iné body sa v pracovnej zmluve na dobu určitú nemenia. Celková doba pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a zamestnancom nepresiahne viac ako dva roky.

Čl. 3

3.1
Zamestnávateľ i zamestnanec si zmluvu prečítali a s obsahom bezvýhradne súhlasia.
Na dôkaz svojej pravej a slobodnej vôle pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 23.06.2010

Miroslav Pekný
zamestnávateľ
Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa