Pracovná zmluva pre automechanika kamiónov

Alternatívny názov: Pracovná zmluva

Popis: Ponúkame vám vzor pracovnej zmluvy pre automechanika kamiónov, v ktorej je uvedený stupeň náročnosti práce, mzda, pracovný čas, miesto výkonu a pod.

vložené: 27.augusta 2010 10:08
zobrazené: 8342

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Pracovná zmluva pre automechanika kamiónov

uzatvorená medzi:

Zamestnávateľ:
ABC, s.r.o.
Sídlo:
Nábrežná 14, 098 66 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Peter Mladý
IČO:
123456/8500
(ďalej iba zamestnávateľ)

a

Zamestnanec:
Ján Silný
Narodený:
12.4.1960
Rodné číslo:
123458/9633
Trvale bytom:
Dolnozemská 28, 859 66 Bratislava
(ďalej iba zamestnanec)

za nasledovných podmienok:

1.
Zamestnanec nastúpi do práce dňa 1.9.2010.

2.
Druh práce: automechanik kamiónov.
Krátku charakteristiku a opis pracovných činností, ktoré tvoria obsah pracovnej činnosti zamestnanca obsahuje Príloha č. 1 (Popis pracovnej činnosti) tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

3.
Miestom výkonu práce je: Nábrežná 14, 098 66 Bratislava

4.
Mzdové podmienky:

So zamestnancom je dohodnutá:

a) Základná mesačná mzda vo výške: 700,- EUR brutto
Základná mesačná mzda je dohodnutá už s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas a na 3. stupeň náročnosti práce.

b) Ocenenie výkonu do výšky 3 % základnej mesačnej mzdy (za každý mesiac hodnoteného obdobia), môže byť zamestnancovi vyplatené po ukončení kalendárneho polroka, na základe písomného polročného hodnotenia výkonu priamym nadriadeným zamestnanca.

Mzda sa poukazuje mesačne pozadu jednou platbou, vo výplatnom termíne, ktorým je 15.deň
nasledujúceho mesiaca a ocenenie výkonu sa poukazuje v najbližšom výplatnom termíne po jeho priznaní na účet zamestnanca v OTP Banke, číslo účtu: 123456/8080.

5.
Pracovný pomer je dohodnutý na dobu: neurčitú bez skúšobnej lehoty.

6.
Pracovný čas zamestnanca je 35 hodín týždenne.

7.
Výmera dovolenky zamestnanca je 5 týždňov.

8.
Dĺžka výpovednej doby sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.

9.
Zamestnanec sa zaväzuje:

a) vykonávať práce dohodnuté v tejto pracovnej zmluve, podľa pokynov zamestnávateľa osobne, svedomite a riadne, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá porušením jeho povinností zamestnávateľovi vznikne

b) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarne predpisy, predpisy bezprostredne súvisiace s výkonom jeho práce a dodržiavať pracovnú disciplínu

c) nevykonávať počas trvania pracovného pomeru inú zárobkovú činnosť zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa, bez jeho predchádzajúceho súhlasu

d) nevyužívať technické zariadenia zamestnávateľa vrátane telefónov, faxov a ostatných komunikačných spojov na iné účely než pracovné potreby zamestnávateľa

e) zachovávať obchodné tajomstvo, t.j. nezneužívať resp. chrániť pred zneužitím zo strany tretích osôb všetky informácie, najmä obchodnej, výrobnej a technickej povahy, súvisiace s činnosťou zamestnávateľa, ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať tretím osobám

f) zachovať mlčanlivosť o pracovných postupoch zamestnávateľa ako aj o svojich mzdových náležitostiach

g) oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny osobných údajov

10.
Zamestnanec prehlasuje, že bol pred podpísaním pracovnej zmluvy oboznámený s:

a) právami a povinnosťami, ktoré mu z obsahu jeho pracovnej zmluvy vyplývajú
b) pracovnými a mzdovými podmienkami zamestnávateľa
c) predpismi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
d) protipožiarnymi predpismi a predpismi bezprostredne súvisiacimi s výkonom jeho práce

11.
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy je možné zmeniť len písomne, po vzájomnej dohode zmluvných strán.

12.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími predpismi SR upravujúcimi pracovno-právne vzťahy.

13.
Pracovná zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch rovnakej hodnoty, z ktorých po podpísaní obdrží po jednom zamestnanec a zamestnávateľ.

V Bratislave, dňa 27. augusta 2010

……………………………………
Ján Silný
(zamestnanec)
…………………………………
Ing. Peter Mladý
(zamestnávateľ)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa