Zmluva o dielo

Alternatívny názov: Zmluva o vytvorení diela

Popis: Ponúkame zmluvu o dielo, v ktorej sa jedna zmluvná strana zaväzuje dané dielo vytvoriť v dohodnutom termíne za dohodnutých podmienok a druhá strana jej po dokončení tejto práce zaplatí dohodnutú odmenu.

vložené: 9.marca 2010 15:27
zobrazené: 284657

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:
Ing. Jaroslav Truban
Nábrežná 8
852 01 Bratislava
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
č. účtu: 123456789/0900
IČO: 12345678
Daňové reg. číslo: SK 123456789
1.2 Objednávateľ:
Norbert Oravec
Rázusova 58
841 01 Bratislava
r.č. 123654/9874
Číslo účtu: 987654321/0800
2. Predmet zmluvy:

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž hliníkových dverí. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3.
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž hliníkových dverí podľa cenových ponúk 2008007 a 2008008. Nakoľko elektronický systém a magnetické zámky nie sú predmetom dodávky, zhotoviteľ za tieto uvedené veci nezodpovedá. Objednávateľ si ich zabezpečí externe.

3.Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

4. Čas plnenia

4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok montáže: 15.03.2010 Ukončenie montáže: 16.03.2010

4.2
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1
Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu budúcej stavby.

5.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení bytových priestorov k prevedeniu montáži hliníkových výrobkov, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky

6.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – montáž hliníkových dverí, rekonštrukcia v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.
Cena predmetu diela : 1500,- Eur
DPH 19 % : 285,- Eur
Cena spolu : 1785,- Eur
slovom: jedentisíc sedemstoosemdesiatpäť Eur.

6.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy vo výške 20 %, čo je 357,--Eur.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4
Záručná doba je 6 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

7.6
Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k projektu pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác.

7.7.
Záruka sa nevzťahuje na uzamykací systém dodaný objednávateľom.

8. Zmluvné pokuty

8.1
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.

8.3
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Vo Bratislave dňa 10.03.2010


Norbert Oravec
Objednávateľ
Ing. Jaroslav Truban
Zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zákon túto zmluvu zaraďuje medzi obchodné zmluvy a preto sa uzatvára na základe Obchodného zákonníka. Zmluvné strany predstavujúce objednávateľa a zhotoviteľa sa v nej dohodnú na presných podmienkach zhotovenia diela, jeho odovzdaní a následne na zaplatení dojednanej ceny za dielo. Zmluva o dielo sa môže využívať na rôzne účely, napríklad na montáž, dopravu, servis zariadenia, predmetu, na realizáciu prác, stavebného diela a podobne.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa