Splnomocnenie na zastupovanie pri reštitúcii

Alternatívny názov: Plná moc pri reštitúcii

Popis: Nájdite si vzor splnomocnenia, ktorým splnomocniteľ dáva plnú moc svojmu právnemu zástupcovi na zastupovanie v reštitučnom konaní.

vložené: 24.augusta 2010 15:44
zobrazené: 5872

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na zastupovanie pri reštitúcii

Ja, dolupodpísaný

Ján Vážny, rodné číslo 123456/7890, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava,

splnomocňujem svojho právneho zástupcu,

p. JUDr. Juraja Nemca, rodné číslo 987654/3210 so sídlom Mýtna 7, 852 01 Bratislava,

na zastupovanie pred súdom v konaní o reštitúcii a reštitučných nárokoch.

V prípade nesúhlasu s konaním svojho právneho zástupcu si vyhradzujem právo na vzatie späť plnej moci.

V Bratislave dňa 20.08.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

Splnomocnenec, JUDr. Juraj Nemec dané splnomocnenie prijíma.

JUDr. Juraj Nemec
splnomocnenec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa