Plná moc pre právneho zástupcu

Alternatívny názov: Splnomocnenie pre advokáta na zastupovanie pred súdom

Popis: Splnomocnenie, v ktorom splnomocniteľ dáva plnú moc advokátovi na zastupovanie pred súdom a inými orgánmi v jeho mene za dohodnutých podmienok

vložené: 15.marca 2010 11:05
zobrazené: 47827

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc pre právneho zástupcu

Spoločnosť ABC, a.s., so sídlom v Bratislave, Nábrežná 25, zapísaná v obchodnom registri v Slovenskej republike, Bratislava, IČO: 123456, za ktorú koná
Ing. Ján Vážny,

s p l n o m o c ň u j e

týmto JUDr. Miroslava Pekného ku všetkým jednaniam a právnym úkonom s tým súvisiacich.

Splnomocnenec je oprávnený ku všetkým jednaniam a právnym úkonom, ktoré súvisia s hore uvedeným predmetom plnej moci.

Splnomocnenec je oprávnený zahájiť konanie pred štátnymi orgánmi, organizáciami, inštitúciami, riadnymi a mimoriadnymi súdmi, a v tejto súvislosti podávať príslušné podania, zastupovať splnomocniteľa, podávať návrhy, vziať ich späť, podávať opravné prostriedky alebo vzdať sa tohto práva, uzatvárať zmier, menom splnomocniteľa prijímať všetky služby a korešpondenciu a zastupovať splnomocniteľa pri všetkých jednaniach s fyzickými a právnickými osobami.

Hore uvedený advokát je oprávnený si ustanoviť za seba iného advokáta, koncipienta alebo zamestnanca, pokiaľ to nie je v rozpore s právnymi predpismi.

Splnomocniteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré splnomocnencovi vznikli v súvislosti s výkonom plnej moci, ako aj dohodnutú odmenu.

Vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnencom sa riadi právom Slovenskej republiky, pričom všetky spory, ktoré vzniknú, budú rozhodnuté miestne a vecne príslušným súdom splnomocnenca.

Splnomocnenec je ďalej oprávnený objednať si znalecký posudok, analýzy, ocenenia, atď., požadovať odbornú konzultáciu a objednať si súdne preklady, pokiaľ je to v súvislosti so zastúpením. Náklady, ktoré vzniknú advokátovi, budú zaplatené splnomocniteľom.

Splnomocniteľ prehlasuje, že v predmetnej záležitosti neudelil plnú moc inému advokátovi, a v prípade, že áno, túto plnú moc odvolal.

Bratislava 10.03.2010

Ing. Ján Vážny
ABC, a.s.
JUDr. Miroslav Pekný
advokát


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa