Ako spísať plnú moc?

Alternatívny názov: Návod na spísanie splnomocnenia - vzor

Popis: Poskytujeme návrh ako správne napísať plnú moc na zastupovanie v právnych veciach alebo na úradoch a pri iných príležitostiach so všetkými potrebnými náležitosťami.

vložené: 21.mája 2010 16:21
zobrazené: 123228

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc

Tu napíšete adresáta (komu je plná moc adresovaná):

Daňový úrad Bratislava I.
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Tu napíšete na aké účely bude plná moc využitá:

Udelenie plnej moci k zastupovaniu pred daňovým úradom

V prvom odstavci doplníte splnomocniteľa (osoba, ktorá niekoho splnomocňuje), napr.:

Ján Vážny, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890

splnomocňuje pána/pani...

A tu doplníte informácie o splnomocnencovi (osoba, ktorej sa plná moc dáva), napr.:

Miroslava Pekného, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, r.č. 987654/3210.

V druhom odstavci definujete účel plnej moci, napr.:

Splnomocňujem pána Miroslava Pekného, aby ma zastupoval vo veci daňovej kontroly na Daňovom úrade Bratislava I. v Bratislave v tomto rozsahu:

Tu napíšete, na čo všetko sa plná moc vzťahuje, napr.:

- prerokovanie správy o daňovej kontrole na daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2009

- v rámci súvisiaceho daňového konania a podávania návrhov v rozsahu riadnych opravných prostriedkov


Tu uveďte, v ktorom meste bola plná moc spísaná a dátum jej spísania:

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Tu sa jednotlivé strany podpíšu – splnomocniteľ a splnomocnenec:

Ján Vážny
splnomocniteľ
Miroslav Pekný
splnomocnenec

Pokiaľ bude nutné mať plnú moc notársky overenú, tak ju podpíšete až pred notárom.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa