Plná moc na zastupovanie vo veci vymáhania pohľadávky

Alternatívny názov: Splnomocnenie pre firmu na vymáhanie pohľadávky

Popis: Vyberte si vzor plnej moci, ktorú dáva splnomocniteľ splnomocnencovi ako firme na zastupovanie, aby v jeho mene vymáhal pohľadávky.

vložené 23.augusta 2010 11:24 | zobrazené: 10 005x | stiahnuté: 745x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na zastupovanie vo veci vymáhania pohľadávky

Plná moc
na základe uzavretej mandánej zmluvy č.1234/ 2010 zo dňa 02.02.2010

s p l n o m o c ň u j e m

a

p o v e r u j e m

splnomocnenca:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka č. 123/A
Zastúpená konateľom Miroslavom Pekným

splnomocniteľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

1.

Splnomocnenec je oprávnený splnomocniteľa zastupovať a za neho a jeho menom jednať voči tretím osobám a činiť za neho a jeho menom vo všetkých právnych úkonov a s tým spojené, vo veciach mimosúdneho vymáhania peňažných a nepeňažných pohľadávok od dlžníka

Juraja Nemca, Mýtna 7, 862 01 Bratislava , r.č. 987654/3210

pohľadávka vo výške 2000,- EUR
číslo faktúry: 9876/2010 zo dňa 15.04.2010.

určeného splnomocniteľom.

2.

Peňažné pohľadávky budú od dlžníka prevádzané priamo na účet splnomocnenca,
číslo účtu : 123456789/0200 vo VUB Bratislava,
variabilný symbol : 9876/10
špecifický symbol : 1234/2010

3.

Splnomocnenec je oprávnený nechať sa zastupovať treťou osobou, ktorému udelí plnú moc ad hoc.

4.

Táto plná moc je platná do dobu neurčitú, t.j. do platnosti mandátnej zmluvy.

V Bratislave dňa 20.08.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

Splnomocnenec túto plnú moc k zastupovaniu splnomocniteľa vo veci vymáhania pohľadávky prijíma.

Miroslav Pekný
ABC a.s.
splnomocnenec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na zastupovanie vo veci vymáhania pohľadávky
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 973 009

Dnes: 228

Počet zobrazených vzorov: 19 459 545

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503