Uplatnenie námietky premlčania dlžníkom

Alternatívny názov: Premlčanie nároku na zaplatenie kúpnej ceny

Popis: Vyberte si vzor uplatnenia námietky premlčania dlžníkom, ktorý nemusí zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu, pretože žalobu na úhradu podal po uplynutí premlčacej lehoty.

vložené: 10.novembra 2010 12:55
zobrazené: 16004

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava
K č. k. 1A 12/2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Uplatnenie námietky premlčania dlžníkom (§ 100 OZ)

1.
Dňa 01.10. 2010 mi bola doručená žaloba Miroslava Pekného, bytom Bratislava, Prievozská 25, v zmysle ktorej žiada, aby ma súd zaviazal zaplatiť mu sumu 500 Eur s príslušenstvom, a to na tom základe kúpnej zmluvy zo dňa 05.01.2006.

2.
Je pravdou, že som so žalobcom uzavrel dňa 05.01.2006 kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej mi žalobca odovzdal predmet kúpy predstavujúci notebook HP123 a mne vznikla povinnosť zaplatiť žalobcovi za predmet kúpy sumu 500,-EUR.
Rovnako je tiež pravdou, že ma žalobca listom zo dňa 5. 5. 2007 vyzval na úhradu kúpnej ceny vo výške 500,- Eur.

3.
Podľa § 100 Občianskeho zákonníka sa právo premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej.

4.
Podľa § 101 Občianskeho zákonníka, pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

5.
Z podanej žaloby vyplýva, že bola doručená okresnému súdu dňa 01.03.2010. Právo na zaplatenie kúpnej ceny mohlo byť prvýkrát uplatnené v deň podpisu kúpnej zmluvy, t. j. už dňa 05.01.2006. Uvedené právo sa podľa môjho názoru premlčalo dňa 05.01.2009.

6.
S poukazom na znenie citovaných zákonných ustanovení vznášam voči žalobcovmu právu na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 500 Eur námietku premlčania, pretože toto právo bolo na súde uplatnené až po uplynutí trojročnej premlčacej lehoty.
V zmysle uvedeného žiadam žalobu v celom rozsahu zamietnuť a priznať náhradu trov konania, ktorých výšku budem špecifikovať na súdnom pojednávaní.

V Bratislave dňa 04.11.2010

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa