Platobný rozkaz

Alternatívny názov: Rozhodnutie súdu o povinnosti zaplatiť dlžnú sumu

Popis: Nájdite si vzor rozhodnutia súdu - platobný rozkaz, z ktorého Vám plynie povinnosť uhradiť prejednávanú dlžnú sumu alebo podať v zákonnej lehote odvolanie.

vložené: 3.augusta 2010 14:00
zobrazené: 35194

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
P L A T O B N Ý R O Z K A Z

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

v právnej veci

Žalobcu:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
právne zastúpeného:
JUDr. Juraj Nemec
Mýtna 7
861 01 Bratislava
proti
žalovanému:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
o zaplatenie pôžičky vo výške 1 000,- EUR s príslušenstvom,
takto

r o z h o d o l :

1.
Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi:
- sumu 1 000,- EUR (slovom jeden tisíc Eur)
- 0,05 % úrok z omeškania zo sumy 1 000,- EUR od 01.2.2010 až do zaplatenia dlhu za každý ďalší deň omeškania,

alebo v tej istej lehote podať odpor s odôvodnením vo veci samej na tomto súde.

2.
Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi sumu 1 090,50 EUR a na účet právneho zástupcu žalobcu náhradu trov konania vo výške 100,- EUR.

Poučenie:
Súd týmto platobným rozkazom rozhodol iba na základe skutočností tvrdených a preukázaných žalobcom. Ak nesúhlasíte s povinnosťou na zaplatenie peňažnej sumy uloženej Vám týmto platobným rozkazom (výrok I.), máte možnosť v lehote 15 dní podať na súde, ktorý platobný rozkaz vydal, opravný prostriedok, ktorý označte ako odpor proti platobnému rozkazu. V podanom odpore sa vyjadrite, či uznávate aspoň časť voči Vám uplatnenému nároku alebo ho považujete za neopodstatnený v celom rozsahu. Súd odmietne odpor, ktorý bude podaný oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou. Ak nepodáte včas odpor s odôvodnením vo veci samej, nadobudne tento platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku a na jeho základe bude môcť žalobca ako oprávnený viesť exekúciu na Váš majetok. Ak podáte odpor s odôvodnením vo veci samej, zo zákona dôjde vo vzťahu k vašej povinnosti k zrušeniu tohto platobného rozkazu.
Ak v tomto platobnom rozkaze nesúhlasíte len s výrokom o náhrade trov konania (výrok II.), je možné v lehote 15 dní podať opravný prostriedok, ktorý označte ako odvolanie proti výroku o náhrade trov konania.
Každé podanie, ktoré budete adresovať v priebehu konania súdu, adresujte v takom počte rovnopisov, aby jeden rovnopis zostal na súde a každý z ostatných účastníkov konania mohol dostať ďalší rovnopis.

V Bratislave, dňa 01.08.2010

Ing. Martin Horváth
úradník
Okresného súdu Bratislava I

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa