Žaloba o náhradu škody špôsobenej nesplnením povinnosti zo záväzkového plnenia

Alternatívny názov: Žaloba o zaplatenie škody za nedodržanie termínu dodávky tovaru

Popis: Ponúkame vzor žaloby, kde žalobca žiada od žalovaného náhradu škody z dôvodu, že nedodržal zmluvné podmienky z kúpnej zmluvy o dodaní tovaru a tým mu spôsobil peňažnú škodu.

vložené 23.marca 2010 15:17 | zobrazené: 18 301x | stiahnuté: 847x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o náhradu škody spôsobenej nesplnením povinnosti zo záväzkového plnenia

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

ABC, s. r. o.
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
IČO: 12345678

zastúpená JUDr. Jurajom Nemcom
advokátom
Svätoplukova 16
841 01 Bratislava

Žalovaný:

XYZ, s.r.o.
Prievozská 14
852 02 Bratislava
IČO: 9876543

Žaloba o náhradu škody 20 700,- EUR spôsobenej nesplnením povinnosti zo záväzkového vzťahu

Súdny poplatok vo výške 800 EUR uhradený prevodom
D v o j m o


Čl. 1

1.1

Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 01.01.2009 sa žalovaný na strane predávajúceho zaviazal dodať do konca mája 2009 5 kusov procesorov v cene 5 000,- EUR.

1.2

Dňa 05.02.2009 sme v náväznosti na túto kúpnu zmluvu uzavreli kúpnu zmluvu s KLM, a.s., Bratislava, na základe ktorej sme mali do 15.júna 2009 dodať 5 kusov počítačových zostáv v hodnote 16 600 EUR, ktorých súčasťou mali byť procesory dodané žalovaným.

1.3

Uvedené procesory nám boli dodané žalovaným 25.augusta 2009.

Čl. 2

2.1

Vzhľadom k vyššie uvedenej skutočnosti sme nemohli splniť svoje záväzky voči spoločnosti KLM, a.s., Bratislava, ktorým sme sa v kúpnej zmluve zaviazali uhradiť pokutu vo výške 16 600,- EUR v prípade nesplnenia záväzku dodania výrobkov v dohodnutej dobe. Dňa 15.augusta 2009 sme túto pokutu spoločnosti KLM, a.s. zaplatili.

2.2

S odvolaním na túto udalosť odstúpil dňa 18.augusta 2009 KLM, a.s. od zmluvy pre nesplnenie záväzku včas a tým podstatné porušenie zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 odst. 2 Obch. zák.

2.3

Odstúpenie od zmluvy bolo odôvodnené nemožnosťou splnenia ich záväzkov voči ostatným zmluvným partnerom.

Čl. 3

3.1

Dňa 15.septembra 2009 sme uzavreli kúpnu zmluvu o predaji vyššie uvedených procesorov s firmou PPP, s.r.o., Bratislava, a to za cenu 3 300,- EUR. Aj napriek rozsiahlej ponuky uvedeného tovaru sa nám nepodarilo predať za cenu, ktorá bola dohodnutá s firmou KLM, s.r.o.

3.2

Došlo teda ku strate vo výške 1 700,- EUR.

Čl. 4

4.1

Celková škoda, ktorá nám nesplnením záväzku žalovaným vznikla, bola v celkovej výške 14 900,- EUR. Dňa 31.októbra 2009 sme žalovaného písomne vyzvali k náhrade tejto škody. Odo dňa podania sa však žalovaný k našej výzve nevyjadril.

Čl. 5

5.1

Navrhujeme preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 14 900,- EUR so 16 % úrokom za omeškanie za dobu od 1.novembra 2009 do zaplatenia, ďalej 800,- EUR na náhradu súdneho poplatku vrátane nákladov na toto konanie, a to všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 05.11.2009

JUDr. Juraj Nemec
advokát

Dôkaz:

Plná moc právneho zástupcu zo dňa 01.12.2008
Kúpna zmluva zo dňa 10.01.2009
Kúpna zmluva zo dňa 05.02.2009
Protokol o prebierke procesorov zo dňa 25.augusta 2009
Kúpna zmluva zo dňa 05.02.2009
Súpiska banky z 15. augusta 2009
Odstúpenie XYZ, s.r.o., od kúpnej zmluvy zo dňa 18. júna 2009
Kúpna zmluva z 15.09.2009
Kalkulácia obchodného prípadu zo dňa 01.02.2009
Výzva k náhrade škody zo dňa 15. októbra 2009

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o náhradu škody spôsobenej nesplnením povinnosti zo záväzkového plnenia
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 808 662

Dnes: 488

Počet zobrazených vzorov: 18 735 880

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 519