Dovolanie

Alternatívny názov: Mimoriadny opravný prostriedok

Popis: Ponúkame vzor dovolania na Najvyšší súd SR, ktorý podáva žalobca prostredníctvom svojho advokáta proti rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa a navrhuje nový rozsudok.

vložené: 27.augusta 2010 15:15
zobrazené: 25922

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dovolanie
(§ 236 a nasl. Obč.s.p.)

Najvyšší súd SR
prostredníctvom
Okresného súdu Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobce:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zastúpený: JUDr. Jurajom Nemcom
Advokát so sídlom Mýtna 8
852 01 Bratislava
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
Dovolanie o náhradu škody

Dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 01.08.2010 č.j. 12 A 12/2010.

1.
Dovolaním napádam v plnom rozsahu hore uvedený rozsudok, ktorý mi bol doručený dňa 05.08.2010. Týmto rozsudkom bol zmenený rozsudok Okresného súdu Bratislava I. o mojej povinnosti zaplatiť žalovanému náhradu nákladov konania pred súdmi oboch stupňov.

2.
Pretože rozsudkom odvolacieho súdu bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej, je dovolanie prípustné podľa ustanovenia § 238 ods. 1 OSP a je podané z dôvodu podľa § 241 odst.2 písm. c), pretože rozhodnutie odvolacieho súdu vychádza z nesprávneho právneho názoru.
Okresný súd mi na uplatnenom nároku na náhradu škody na zdraví priznal čiastku 945,- EUR s príslušenstvom, pretože uznal zodpovednosť žalovaného za škodu mne spôsobenú pri dopravnej nehode, kedy som bol zrazený automobilom riadeným žalovaným.

3.
Krajský súd zmenu rozsudku súdu prvého stupňa zdôvodnil tým, že žalovaný pri riadení vozidla neporušil žiadnu povinnosť, ktorú ako účastník cestnej prevádzky mal. Ako vyplýva z predložených dôkazov, žalovaný bol súčasne prevádzateľom osobného automobilu, ktorý ma zrazil a spôsobil mi zranenie. Nesprávne preto odvolací súd posudzoval vec iba z hľadiska všeobecnej zodpovednosti upravenej v § 420 Obč. zák.

4.
Správne mala byť vec po právnej stránke posúdená podľa ustanovenia § 427 Obč. zák., ktoré určuje objektívnu zodpovednosť prevádzateľa vozidla a v ustanovení § 428 Obč. zák. pripúšťa liberačný dôvod v závislosti na tom, či škoda bola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke alebo nie.

5.
Pretože rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 01.08.2010 č.j. 12 A 12/2010 sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení veci

n a v r h u j e m,

aby Najvyšší súd SR podľa § 243 b odst. 3 Obč. s.p. rozhodnutie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil k ďalšiemu konaniu.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Príloha:
Plná moc advokáta
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa