Žaloba na určenie pravosti pohľadávky

Alternatívny názov: Určovacia žaloba

Popis: Ponúkame vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávky, ktorú podáva navrhovateľ na dlžníka - úpadcu, ktorý sa dostal do konkurzu a má správcu konkurznej podstaty a pohľadávku voči veriteľovi si nesplnil.

vložené: 3.augusta 2010 11:33
zobrazené: 16245

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba na určenie pravosti pohľadávky

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave
V odd. 123A/a, vložka č. 1234568/AB12.
Zastúpená: Ing. Ján Vážny, konateľ spoločnosti
Odporca:
Ing. Juraj Nemec
Mýtna 7
852 01 Bratislava
Značka správcu: A12345
ako „Správca konkurznej podstaty“
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 987654321
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave
V odd. 987B/b, vložka č. 98765432/876.
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ spoločnosti
ako „Úpadca“
1.
Okresný súd Bratislava I v Bratislave vyhlásil konkurz na majetok dlžníka XYZ, Prievozská 25, 852 02 Bratislava č. k. 1234 zo dňa 15.05.2010.

2.
Navrhovateľ podal prihlášku do konkurzu na majetok dlžníka a k prihláške pripojil doklad o právoplatnom a vykonateľnom rozsudku Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č. k. 9876,
ktorý bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.07.2010 č. k. 1212.

3.
Podľa nášho názoru mala prihláška všetky zákonné náležitosti pre prihlásenie pohľadávky do konkurzu.

4.
Žalovaný - správca konkurznej podstaty Ing. Juraj Nemec úpadcu spoločnosti XYZ a.s., Prievozská 25, 852 02 Bratislava na podnet veriteľa ABC a.s. Nábrežná 14, 841 01 Bratislava poprel pravosť uplatnenej pohľadávky z dôvodu, že proti právoplatnému rozsudku súdu bolo podané mimoriadne dovolanie generálnym prokurátorom z dôvodu, že vyšli najavo nové skutočnosti týkajúce sa posúdenia platnosti uzavretej kúpnej zmluvy. Našej spoločnosti podanie mimoriadneho dovolania nikto nedoručil a ani nám nebola predložená na vyjadrenie kópia podania.

5.
Podľa nášho názoru nami uplatnená prihláška na zaplatenie sumy 70 000,- EUR s príslušenstvom s úrokom z omeškania 0,10 % odo dňa 10.02.2010 do zaplatenia, mala všetky náležitosti. Okrem toho musíme uviesť, že konajúce súdy v konaní dôkladne preskúmali všetky predložené dôkazy týkajúce sa aj platnosti uzavretej kúpnej zmluvy a oprávnenosti nášho nároku. V súdnom konaní nespochybnil platnosť zmluvy ani úpadca - dlžník.

6.
XYZ a.s., ktorá dala podnet správcovi konkurznej podstaty na popretie pohľadávky, nemá správne informácie o predmete sporu. Na základe uvedeného skutkového stavu sa domnievame, že správca konkurznej podstaty poprel našu pohľadávku uplatnenú v
prihláške do konkurzného konania bez právneho dôvodu. Správca konkurznej podstaty v nami vyžiadanom potvrdení o doručení prihlášky potvrdil úplnosť prihlášky a neuviedol
žiadne nedostatky pri jej uplatnení.

7.
Na základe uvedeného navrhujeme, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol nasledovný

r o z s u d o k

1. Súd určuje, že pohľadávka navrhovateľa uplatnená v prihláške do konkurzného konania na majetok úpadcu XYZ, a.s. na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave pod číslom 9876 vo výške 70 000,- EUR s úrokom z omeškania 0,10 % odo dňa 10.02.2010 do zaplatenia, ktorá vznikla na základe faktúry číslo 123/010 zo dňa 07.01.2010 na zaplatenie kúpnej ceny je nesporná čo do pravosti a výšky.
2. Žalovaný je povinný uhradiť trovy konania vo výške 200,- EUR na účet navrhovateľa číslo 123456/0900 v Slovenskej sporiteľni do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ing. Ján Vážny

konateľ spoločnosti ABC a.s.
navrhovateľ

Dvojmo
Prílohy:
Doklad o zaplatení súdneho poplatku
Výpis z obchodného registra
Faktúra
Kúpna zmluva
Prihláška do konkurzu
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa