Žaloba o vypratanie bytu z dôvodu uplynutia doby nájmu

Alternatívny názov: Žaloba voči nájomníkovi o vysťahovanie bytu po skončení platnosti nájomnej zmluvy

Popis: Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca požaduje, aby nájomca vysťahoval byt, na ktorý mu uplynula doba nájmu a on toto vypratanie odmieta.

vložené: 20.apríla 2010 14:21
zobrazené: 16870

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o vypratanie bytu z dôvodu uplynutia doby nájmu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
DvojmoČl. 1

1.1
Na základe kúpnej zmluvy z 12.03.2005 som výlučným vlastníkom bytu veľkostnej kategórie 3+1 o výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 45, č. orientačné 60 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývačkou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.

1.2
Dňa 01.03.2009 sme so žalovaným uzatvorili na tento byt nájomnú zmluvu na dobu určitú a to na dobu presne jedného roka, t.j. do 01.03.2010.

Čl. 2

2.1
Napriek tomu, že platnosť nájomnej zmluvy už vypršala, žalovaný byt k dátumu konca platnosti nájmu nevypratal a byt mi nepredal. Vyzval som ho preto listom do vlastných rúk, zo dňa 05.03.2010, aby tak neodkladne urobil, čo on však odmieta. Pokúšal som sa i o osobný a telefonický kontakt, avšak bez úspechu.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaný je povinný vysťahovať byt veľkostnej kategórie 3+1 o výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 45, č. orientačné 60 na Račianskej ulici v Bratislave do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 01.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Vzájomná korešpondencia účastníkov
Nájomná zmluva z 01.03.2009
Kúpna zmluva z 12.03.2005
Výpis z katastru nehnuteľnosti KÚ Bratislava, LV 136
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa