Žaloba na určenie vlastníckeho práva

Alternatívny názov: Žiadosť na súd o určenie vlastníckeho práva

Popis: Ponúkame vzor žaloby na určenie vlastníckeho práva k podielu nehnuteľnosti, pretože žalovaný odmieta tento podiel poskytnúť žalobcovi ako spolumajiteľovi a užíva ho ako vcelku svoj.

vložené: 24.augusta 2010 12:25
zobrazené: 16569

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba na určenie vlastníckeho práva
na základe § 126 ods. 1 OZ, § 80 písm. c) O.s.p.

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Článok I.

1.
Spolu so žalovaným, ktorý je mojím nevlastným bratom, sme po matke Márie Vážnej, rod. Horváthovej zdedili každý v jednej polovici stavebnú parcelu č. 1234 o výmere 150 m2 v kat. úz. Bratislava Rača.

2.
Žalovaný v roku 2008 vybavil stavebné povolenie znejúce na jeho meno, na výstavbu jednoposchodového rodinného domu, ktorý sme obidvaja spoločnou činnosťou a investíciami, každý cca v jednej polovici, postavili na uvedenej spoločnej parcele. Stavbu sme dokončili na jeseň 2009. Dom má popisné č. 27 a nachádza sa na Račianskej ul. č. 10 v Bratislave.

3.
Keď sme dom stavali, bol som uzrozumený s tým, že budem spoluvlastníkom domu v jednej polovici a že budem užívať poschodie tohto domu. Žalovaný však užíva so svojou rodinou celý dom. Tvrdí, že je výlučným vlastníkom predmetného domu, pretože ako výlučný vlastník je zapísaný aj v katastri nehnuteľností. Pokiaľ ide o moje investície do domu, je ochotný ich iba vyplatiť, pretože ich považuje len za pôžičku, a moju prácu na dome považuje za bezplatnú bratskú výpomoc.

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výpis z katastra nehnuteľností
Výsluch svedkov, ktorí na stavbe vypomáhali: Juraj Nemec, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
Ján Pekný, Mýtna 7, 862 01 Bratislava
Článok II.

1.
Aj keď neexistuje písomná dohoda o tom, že spoločnou činnosťou účastníci mienili nadobudnúť sporný dom do spoluvlastníctva, každý v jednej polovici, ústne sa na tom dohodli, čo môžu potvrdiť aj navrhovaní svedkovia, ktorí pri stavbe pomáhali a počuli, ako som sa o tom so žalovaným viackrát rozprával. Napokon aj z konkludentných činov účastníkov vyplýva, že predmetný dom mienili nadobudnúť spoločnou činnosťou a investíciami do podielového spoluvlastníctva, každý rovným dielom.

Článok III.

1.
Keďže žalovaný je v evidencii nehnuteľností vedený ako výlučný vlastník sporného rodinného domu, mám na určení vlastníckeho práva, resp. spoluvlastníckeho podielu k domu v jednej polovici, naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O.s.p.].

Článok IV.

1.
Navrhujem preto, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

r o z s u d o k :

Súd určuje, že žalobca Ján Vážny je spoluvlastníkom v jednej polovici jednoposchodového domu v Bratislava na Račianskej ulici č. 10, nachádzajúceho sa na parc. č. 1234 kat. úz. Bratislava Rača.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní.


V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ján Vážny
žalobca
Miroslav Pekný
žalovaný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa