Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky

Alternatívny názov: Žaloba na súd, aby manžel prispieval na domácnosť bývalej manželke

Popis: Ponúkame návrh k súdu, aby stanovil povinnosť manželovi prispievať na domácnosť a výživu bývalej manželke, ktorá je nezamestnaná a má vo výchove ich spoločné maloleté dieťa

vložené 14.mája 2010 10:46 | zobrazené: 29 296x | stiahnuté: 2 726x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka:

Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Odporca:

Ján Vážny
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky
(§ 72 a § 73 ZR)

Čl. 1

1.1

Manželstvo účastníkov bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. z 15.11.2008 č. k. 1 A123/08, ktorý nadobudol právoplatnosť 14.12.2008. Z manželstva sa nám 03.05.2004 narodila dcéra Denisa Vážna. Na čas po rozvode bola dcéra zverená mne do výchovy a odporca bol zaviazaný prispievať na jej výživu mesačne sumou 80,- EUR.

Dôkaz:

Spis Okresného súdu Bratislava I. 1 A123/08

Čl. 2

2.1

Od septembra 2009 som nezamestnaná, poberám príspevok v nezamestnanosti v sume 200,- EUR, čo mi nestačí na pokrytie nákladov na moju primeranú výživu. Odporca pracuje vo firme ABC, a.s. na Mýtnej ulici 5 v Bratislave s mesačným zárobkom 850,- EUR. Vyživovaciu povinnosť má iba voči maloletej Denise Vážnej.

Dôkaz:

Výsluch účastníkov
Potvrdenie o zárobkoch resp. príjmov účastníkov

Čl. 3

3.1

Odporca mi oznámil, že po rozvode nášho manželstva nie je ochotný ničím prispievať na moju výživu. Keďže so zreteľom na osobnú starostlivosť o maloletú Denisu Vážnu nie som schopná zabezpečiť si prostriedky na moju primeranú výživu, navrhujem preto, aby súd po vykonaní dokazovania vydal tento

r o z s u d o k :

Odporca je povinný prispievať navrhovateľke od 01.07.2010 na výživu mesačne sumu 100,- EUR splatnú vždy do 10. dňa v mesiaci vopred.
Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Mária Vážna
navrhovateľka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky
Hore

Rozvod je každopádne nepríjemná záležitosť. Prípad, kedy skončí dohodou oboch strán je tým najlepším a najjednoduchším. Môže prísť však aj k takej situácii, že rozvedená manželka je nezamestnaná a zároveň jej bolo zverené ich spoločné maloleté dieťa do opatery. V takom prípade má možnosť podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky, podľa ktorého by jej bývalý manžel musel prispievať na domácnosť určenou výškou peňazí. Takýto vzor ponúkame.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 973 556

Dnes: 775

Počet zobrazených vzorov: 19 459 823

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503