Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky

Alternatívny názov: Žaloba na súd, aby manžel prispieval na domácnosť bývalej manželke

Popis: Ponúkame návrh k súdu, aby stanovil povinnosť manželovi prispievať na domácnosť a výživu bývalej manželke, ktorá je nezamestnaná a má vo výchove ich spoločné maloleté dieťa

vložené: 14.mája 2010 10:46
zobrazené: 29545

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Odporca:
Ján Vážny
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky
(§ 72 a § 73 ZR)

Čl. 1

1.1
Manželstvo účastníkov bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. z 15.11.2008 č. k. 1 A123/08, ktorý nadobudol právoplatnosť 14.12.2008. Z manželstva sa nám 03.05.2004 narodila dcéra Denisa Vážna. Na čas po rozvode bola dcéra zverená mne do výchovy a odporca bol zaviazaný prispievať na jej výživu mesačne sumou 80,- EUR.

Dôkaz:
Spis Okresného súdu Bratislava I. 1 A123/08
Čl. 2

2.1
Od septembra 2009 som nezamestnaná, poberám príspevok v nezamestnanosti v sume 200,- EUR, čo mi nestačí na pokrytie nákladov na moju primeranú výživu. Odporca pracuje vo firme ABC, a.s. na Mýtnej ulici 5 v Bratislave s mesačným zárobkom 850,- EUR. Vyživovaciu povinnosť má iba voči maloletej Denise Vážnej.

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Potvrdenie o zárobkoch resp. príjmov účastníkov
Čl. 3

3.1
Odporca mi oznámil, že po rozvode nášho manželstva nie je ochotný ničím prispievať na moju výživu. Keďže so zreteľom na osobnú starostlivosť o maloletú Denisu Vážnu nie som schopná zabezpečiť si prostriedky na moju primeranú výživu, navrhujem preto, aby súd po vykonaní dokazovania vydal tento

r o z s u d o k :

Odporca je povinný prispievať navrhovateľke od 01.07.2010 na výživu mesačne sumu 100,- EUR splatnú vždy do 10. dňa v mesiaci vopred.
Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Mária Vážna
navrhovateľka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Rozvod je každopádne nepríjemná záležitosť. Prípad, kedy skončí dohodou oboch strán je tým najlepším a najjednoduchším. Môže prísť však aj k takej situácii, že rozvedená manželka je nezamestnaná a zároveň jej bolo zverené ich spoločné maloleté dieťa do opatery. V takom prípade má možnosť podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky, podľa ktorého by jej bývalý manžel musel prispievať na domácnosť určenou výškou peňazí. Takýto vzor ponúkame.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa