Ako spísať žalobu?

Alternatívny názov: Vzor na spísanie žaloby

Popis: Spísať a podať žalobu je možné aj bez pomoci právnika. Na základe uvedeného vzoru si ju vytvoríte jednoducho aj sami.

vložené: 25.mája 2010 13:51
zobrazené: 65075

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Spísanie žaloby

Tu napíšte adresu súdu, kam odosielate Vašu žalobu, napr.:

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Tu napíšete žalobcu (to je osoba, ktorá podáva žalobu), napr.:

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Tu napíšete žalovaného (to je osoba, proti ktorej podávate žalobu), napr.:

Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.: 987654/3210
Tu napíšete, čoho sa týka žaloba, napr.:

Žaloba o určenie vlastníctva

Tu napíšete, že ste zaplatili súdny poplatok a jeho cenu, napr.:

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Tu napíšete koľkým účastníkom tohto konania bude žaloba zaslaná, napr.:

Dvojmo.

Čl. 1

1.1
Do článku jedna, prvého odstavca napíšete základné informácie o tom, kvôli čomu žaloba vznikla, napr.:

Žalovanému som dňa 12.02.2010 predal kosačku zn. Malibu, červenej farby, výrobné číslo: 123456/12 s výkonom 120 kW.

Čl. 2

2.1
V článku dva, v prvom odstavci napíšete odôvodnenie, prečo podávate žalobu, napr.:

Nebol som schopný k právnym úkonom, pretože v čase, kedy došlo k predaju tejto kosačky, som bol závislý na drogách, čo potvrdzuje aj kópia z liečebne pre drogovo závislých.

Čl. 3

3.1
Do článku tri, prvého odstavca vypíšete informácie o komunikácii medzi Vami a žalovanou stranou (pokiaľ nejaká prebehla, pokiaľ nie, tak napíšete, že ste žalovanú stranu kontaktovali, ale neúspešne), napr.:

Žalovaného som kontaktoval a celú situáciu som mu vysvetlil, ale žalovaný reagoval agresívne, že ho tieto dôvody nezaujímajú, a že mi moju kosačku rozhodne nevráti.

Čl.4

4.1
Tu napíšete Váš návrh rozsudku, napr.:

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u:

Kúpna zmluva o predaji kosačky zn. Malibu, uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným dňa 12.02.2010, je neplatná. Výlučným vlastníkom predmetnej kosačky je žalobca. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na toto konanie, a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

Tu napíšte miesto a dátum spísania žaloby, napr.:

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Tu sa podpíšete, napr.:

Ján Vážny
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa