Žaloba o vysporiadanie spoločného majetku manželov

Alternatívny názov: Majetkové vysporiadanie po rozvode manželov

Popis: Vzor žaloby o vysporiadanie spoločného majetku po rozvode manželov, ktorú podáva manželka a navrhuje konkrétne rozdelenie majetku.

vložené: 13.mája 2010 15:10
zobrazené: 33731

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o vysporiadanie spoločného majetku manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
Dvojmo

Čl. 1

1.1
So žalovaným sme vstúpili do manželstva dňa 10.08.1999 na Miestnom úrade Bratislava I. v Bratislave a naše manželstvo bolo bezdetné. Manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave dňa 25.03.2010, č.j. 12A/2010, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 20.04.2010.

Čl. 2

2.1
V priebehu manželstva sme zo spoločných prostriedkov zakúpili iba tieto hodnotné veci: dňa 23.02.2000 dom č.p. 11 na Račianskej ulici v Bratislave na parcele č. parc. 123 so sociálnym zariadením a kuchynskou linkou (ďalej iba „dom“). Dom a pozemok sú zapísané ako spoločné vlastníctvo manželov na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 123 pre katastrálne územie Bratislava Ružinov, ktorý užívame spoločne, dňa 10.04.2000 koženú sedaciu súpravu v čiernom prevedení zn. Admira typ Black a zostavu nábytku do celého domu zn21.08.2003 farebný televízor SONY v.č. SN123456, ktorý užíva žalovaný a dňa 15.04.2006 záhradný skleník na kvety, ktorý užívam ja.

2.2
K dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvodu, to je k 20.04.2010, má podľa znaleckého posudku Ing. Miroslava Pekného, súdneho znalca, dom hodnotu 30 000,- EUR, zostava nábytku a sedacej súpravy 330,- EUR, televízor 120,- EUR a skleník 280,- EUR.

Čl. 3

3.1
Na vysporiadaní zaniknutého spoločného vlastníctva majetku sa nemôžeme dohodnúť.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Z vecí, ktoré mali odporcovia v spoločnom vlastníctve, sa prikazuje do vlastníctva žalobkyne televízor SONY a záhradný skleník. Do vlastníctva žalovaného kožená sedacia súprava Adamira typ Black, zostava nábytku IKEA a dom č.p. 11 zapísaný na Katastrálnom úrade v Bratislave, Sprava katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 123 pre katastrálne územie Bratislava Ružinov. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni na vyrovnanie podielu čiastku 15 000,- EUR do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Žiadny z účastníkov nemá nárok na náhradu nákladov konania.

V Bratislave dňa 13.05.2010

Mária Vážna
žalobkyňa

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Osobné doklady účastníkov
Spis Okresného súdu Bratislava I. sp. zn. 12A/2010
Obstarávacie doklady k nábytku, televízoru, skleníku a nehnuteľnostiam
Výpis z katastra LV 643pro KÚ Bratislava Ružinov
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa