Odvolanie žalobcu proti rozsudku súdu

Alternatívny názov: Vzor odvolania

Popis: Nájdite si vzor odvolania proti rozsudku okresného súdu, ktoré podáva žalobca z dôvodu, že nesúhlasí s predchádzajúcim rozhodnutím súdu a žiada nové rozhodnutie.

vložené: 1.júna 2010 10:26
zobrazené: 19327

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

k sp. zn. 123/10

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I.
zo dňa 12.05.2010, č. k. 123/10

Čl. 1

1.1
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 12.05.2010, č. k. 123/10, bol žalovaný zaviazaný zaplatiť mi sumu 1 000,- EUR s úrokom z omeškania vo výške 5 % z dlžnej sumy počnúc dňom 10.05.2010 do zaplatenia a trovy konania.

1.2
Vo zvyšnej časti, t. j. pokiaľ ide o uplatnený úrok z pôžičky vo výške 8 %, bola naša žaloba zamietnutá.

Čl. 2

2.1
Proti výroku predmetného rozsudku, ktorým bola naša žaloba zamietnutá, podávame odvolanie a to z nasledovných dôvodov.

2.2
Je pravdou, že so žalovaným sme sa pôvodne dohodli len na bezúročnej pôžičke peňazí.
Úrok z pôžičky vo výške 8 % bol však medzi nami dohodnutý bezprostredne pri odovzdaní a prevzatí peňazí.

2.3
Táto skutočnosť, ktorú síce žalovaný popiera, jednoznačne však vyplýva zo svedeckej výpovede
Juraja Nemca, ktorý bol vypočutý na pojednávaní dňa 12.05.2010. Domnievame sa, že predmetná svedecká výpoveď je dostatočná na preukázanie nami tvrdenej skutočnosti.

2.4
Na základe uvedeného je teda zrejmé, že súd, hoci správne zistil skutkový stav, pri vydaní svojho
rozhodnutia, pokiaľ ide o výrok o povinnosti platiť úrok z pôžičky, rozhodol nesprávne.

Čl. 3

3.1
Navrhujeme preto, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zaviaže žalovaného zaplatiť žalobcovi aj úrok z pôžičky vo výške 8 % z poskytnutej sumy za obdobie
uvedené v žalobe.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa