Odvolanie k súdu

Alternatívny názov: Všeobecné odvolanie proti rozhodnutiu súdu

Popis: Vyberte si vzor odvolania proti rozhodnutiu Okresného súdu, ak žalobca nesúhlasí s vyneseným rozsudkom a domáha sa nového rozhodnutia.

vložené: 28.júla 2010 09:46
zobrazené: 62086

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava
K sp. zn.: 1 A 111/111

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO:1234567
zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ
Odvolanie proti rozsudku Okresného súdu v Bratislave I zo dňa 10.05.2010, č.j. 1 A 111/111

D v o j m o

Čl. 1

1.1
Dňa 11.03.2010 som podal na žalovanú firmu žalobu, aby Okresný súd Bratislava I v Bratislave rozhodol o neplatnosti výpovedi, ktorú mi žalovaná firma poslala písomnou formou na základe mylných informácií.

1.2
Okresný súd Bratislava I v Bratislave dňa 10.07.2010 rozhodol rozsudkom tak, že žaloba sa zamieta a žalobca uhradí všetky náklady na konanie žalovanej strane.

1.3
V zákonom danej lehote napádam rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I odvolaním. Vyššie špecifikovaný rozsudok som prevzal dňa 20.07.2010 a v zákonnej lehote ho napádam odvolaním z dôvodu, že rozhodnutie súdu prvého stupňa spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (ust. § 40a Občianskeho zákonníka).

Čl. 2

2.1
Obžalovaná firma ma obvinila, že som sexuálne obťažoval svoju kolegyňu pri výkone mojej práce. Firme sme sa s kolegyňou snažili vysvetliť, že tomu tak nie je. Žiadal som súd, aby svedka celej udalosti prizval na konanie, ale súd tak neučinil.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto nového

r o z s u d k u:

Žalovaná firma prijíma žalobcu späť do pracovného pomeru a to do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 21.07.2010

Ján Vážny
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa