Odvolanie proti rozsudku o odstúpenie od kúpnej zmluvy

Alternatívny názov: Vzor odstúpenia od rozsudku súdu

Popis: Ponúkame vzor odvolania proti rozsudku z okresného súdu o odstúpení od kúpnej zmluvy, s ktorým žalobca nesúhlasí a žiada o prerokovanie ďalších skutočností.

vložené: 1.júna 2010 14:30
zobrazené: 4803

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

č. j. 1 C 11/11-11

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 10.5.2010

D v o j m o

Čl. 1

1.1
Okresný súd Bratislava I. v Bratislave dňa 10.05.2010 rozhodol, že mám povinnosť žalobcovi uhradiť sumu 1 000,- EUR oproti vráteniu plazmovej televízie s 3D projektorom značky Samsung, ďalej mám žalobcovi uhradiť náklady konania vo výške 300,- EUR a Okresnému súdu Bratislava I. v Bratislave uhradiť čiastku 12,- EUR vložením na účet. Rozsudok som prevzal doporučeným listom zo dňa 12.05.2010.

Čl. 2

2.1
Proti tomuto rozsudku podávam odvolanie a to na všetky výroky vynesené Okresným súdom
Bratislava I.

Čl. 3

3.1
Odvolávam sa z dôvodu, že súd nevykonal na moju žiadosť dostatočné prešetrenie dôkazných materiálov a ani neprizval ku konaniu mnou navrhnutých svedkov.

3.2
Okresný súd vychádzal z výpovede žalobcu a to, že žalovaný predal žalobcovi plazmovú televíziu s 3D projektorom značky Samsung, a že mi žalobca týždeň na to prišiel vrátiť uvedenú televíziu s tým, že nefunguje projektor 3D obrazu.
Tým napadol našu kúpnu zmluvu, že som ho neupozornil na poškodenie tovaru, ktoré by boli príčinou k odstúpeniu kúpnej zmluvy.

3.3
Z tohto dôvodu som žiadal o prizvanie svedkov, že som kupujúceho upozornil na poškodenie plazmovej televízie. A kupujúci i napriek môjmu upozorneniu na poškodenie trval na kúpe televízie.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u:

Okresný súd Bratislava I. ruší rozsudok zo dňa 10.05.2010 a vec vracia na súd prvého stupňa k ďalšiemu konaniu a prešetreniu dôležitých informácií, na ktoré 10.05.2010 nebolo prihliadnuté.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa