Vyjadrenie žalovaného k žalobe o náhradu škody pri náhradnej kúpe

Alternatívny názov: Odvolanie na žalobu o náhradu škody

Popis: Ponúkame vzor ako napísať vyjadrenie žalovaného - odvolanie - k žalobe o náhradu škody so všetkými potrebnými informáciami.

vložené: 22.marca 2010 16:23
zobrazené: 10178

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava II
Hlavná 58
852 02 Bratislava

Vyjadrenie žalovaného k žalobe ABC, s.r.o., o náhradu škody 26 000,- EUR zo dňa 02.02.2010

Čl. 1

1.1
Dňa 08. 02. 2009 sme so žalobcom uzavreli kúpnu zmluvu o dodávke náradia. Z obsahu zmluvy bol jasný účel vo vzťahu ku kupujúcemu.

1.2
Dňa 05. 06. 2009 sme s ohľadom na vyššie uvedenú skutočnosť žalobcovi nahlásili informáciu nášho zahraničného obchodného partnera, o možnosti dodania požadovaných výrobkov až v septembri 2009 vzhľadom k poruche jednej z výrobných liniek.

1.3
Žalobca však podľa nášho názoru a § 345 odst. 1 Obch. zák. neodstúpil od zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení zmluvy z našej strany dozvedel. V rozmedzí medzi dňom 05.06.2009 od doručenia nášho písomného oznámenia pre žalobcu a dňom 03.07.2009, kedy nám bolo doručené odstúpenie od zmluvy zo strany žalobcu, uplynula dlhšia lehota než ako je stanovená lehota pre oznámenie bez zbytočného odkladu, v citovanom ustanovení Obchodného zákonníka.

1.4
S odvolaním na vyššie uvedenú skutočnosť nevyužil žalobca právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení § 345 odst. 1 Obch. zák. a mal preto podľa § 345 odst. 3 Obch. zák. právo odstúpiť od zmluvy iba spôsobom stanoveným pre nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, na základe ktorej nám mala byť poskytnutá primeraná lehota k dodaniu zmluvných výrobkov.

1.5
Domnievame sa preto, že účinky odstúpenia od zmluvy zo strany žalobcu môžu nastať až po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorá nám nebola žalobcom pre splnenie nášho záväzku poskytnutá podľa § 350 odst. 1 Obch. zák.

Čl. 2

2.1
Primeraná dodacia lehota pre plnenie 03. 09. 2007 je podľa nášho názoru relevantná s ohľadom na ťažkosti nášho zahraničného partnera, ktorého výrobky máme podľa kúpnej zmluvy žalobcovi dodať. Za primerané by podľa nášho názoru nemohlo byť považované iné stanovenie dodatočnej lehoty.
S odvolaním na tieto skutočnosti je zjavné, že kúpna zmluva z 08.02.2007 uzatvorená medzi nami a žalobcom existuje. Nákup iných výrobkov u iného dodávateľa je potom podľa nášho názoru súkromnou záležitosťou žalobcu.

2.2
Navrhujeme preto, aby žaloby bola v celom rozsahu zamietnutá, pretože náhrada škody v súvislosti s náhradnou kúpou žalobcu je v danom prípade pojmovo vylúčená.

V Bratislave, dňa 13. 1. 2010

Ján Vážny
ABC, s.r.o.
člen predstavenstva

Dôkaz:
Kúpna zmluva z 08.02.2009
Prípis pre žalobcu z 05.06.2009
Odstúpenie od zmluvy z 01.07.2009 (pripojený žalobcom k žalobe)
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa