Odvolanie voči odobratiu invalidného dôchodku

Alternatívny názov: Žiadosť, aby Vám Sociálna poisťovňa neodobrala invalidný dôchodok

Popis: Ponúkame vzor odvolania podaný na súde, aby Vám sociálnou poisťovňou nebol odobraný invalidný dôchodok, na ktorý máte podľa svojho zdravotného stavu nárok.

vložené: 2.júna 2010 16:02
zobrazené: 37447

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8
813 63 Bratislava 1
Odvolanie voči rozhodnutiu o odobratí čiastočného invalidného dôchodku

D V O J M O

Čl.1

1.1
Sociálna poisťovňa dňa 15.04.2010 pod č.k. 12345 rozhodla o odobratí môjho invalidného dôchodku I. stupňa a toto konanie prebehlo bez môjho vedomia.

1.2
Žalovaná strana rozhodla, že môj zdravotný stav nie je natoľko vážny, aby som mohol poberať invalidný dôchodok, napriek tomu, že sa podrobnejšie nezaoberala mojím zdravotným stavom. Vzhľadom k tomu, že som ani nebol prizvaný na konanie, tak si porota nemohla urobiť ani predstavu o mojom zdravotnom stave.

Čl. 2

2.1
Posudkový lekár sa zrejme vôbec nezaoberal tým, že od mojej dopravnej nehody, ktorú som utrpel v roku 2009, mám poškodenú chrbticu natoľko, že som bol hospitalizovaný viac ako pol roka vo Fakultnej nemocnici v Bratislave kvôli operácii chrbtice. V dôsledku tejto operácie sa nemôžem zohýbať, dvíhať nič ťažké ani otáčať krkom.

Čl. 3

3.1
Preto navrhujem vydanie tohto

r o z s u d k u

Okresný súd Bratislava I. ruší rozhodnutie Sociálnej poisťovne v Bratislave a žalobcovi bude naďalej priznaný invalidný dôchodok I. stupňa.

Odporca je povinný uhradiť navrhovateľovi náklady konania, a to do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Protokol o konaní zo dňa 15.04.2010
Výsluch účastníkov
Lekárska dokumentácia vedená obvodným lekárom MUDr. Jurajom Nemcom
Odborné ortopedické nálezy, vrátane RTG
Kópie výpisu zo zdravotnej dokumentácie potvrdzujúcej operáciu chrbtice

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa