Odvolanie voči rozhodnutiu o nepridelení lôžka na internáte

Alternatívny názov: Odvolanie voči neprideleniu internátu

Popis: Ponúkame vám vzor odvolania voči rozhodnutiu o nepridelení lôžka na internáte, v ktorom žiadateľ uvádza dôvody, prečo o pridelenie lôžka opakovane žiada.

vložené 17.augusta 2010 14:24 | zobrazené: 36 381x | stiahnuté: 918x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Odvolanie voči rozhodnutiu o nepridelení lôžka na internáte

Jozef Pekný, trvale bytom Kukučínova 15, 896 01 Piešťany

aktuálne: študent: FHI 2.roč.

Študentský parlament
Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/A
852 35 Bratislava

Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu ŠP FHI EUBA o nepridelení lôžka pre ak. rok 2010/11

Odvolávam sa voči neprideleniu lôžka študentským parlamentom a žiadam o prehodnotenie mojej žiadosti o pridelenie lôžka na internátoch ŠD EUBA pre ak. rok 2010/2011 po zvážení nižšie uvedených dôvodov.

O pridelenie lôžka žiadam z týchto vážnych dôvodov:
Sociálnych - pochádzam z neúplnej rodiny (som polosirota, matka je vdova)
- mama ako jediný živiteľ je toho času nezamestnaná a poberá invalidný dôchodok
- mama sa sama stará o štyri nezaopatrené deti
- poberám sociálne štipendium vo výške 50,- €
Na doloženie týchto tvrdení dokladám nasledujúce potvrdenia:
- kópiu posledného rozhodnutia soc. poisťovne o priznanom sirotskom a vdovskom dôchodku (rok 2009)
- potvrdenie o počte nezaopatrených detí (ÚP, odbor soc. vecí a rodiny -originál rok 2010)
- originál potvrdenia úradu práce o evidencii a nezamestnanosti matky z apríla 2010
- originál potvrdenia fakulty o poberaní soc. štipendia v ak. r. 2009/10 vo výške 50,- €
- kópia rozhodnutia soc. poisťovne o priznanom invalidnom dôchodku matky z r. 2009
Počet príloh: 6

„Potvrdzujem svojim podpisom, že súhlasím aby všetky osobné údaje v tomto odvolaní, vrátane jeho príloh, boli použité za účelom porovnania sociálnych pomerov a iných vážnych dôvodov v našej rodine s pomermi ostatných žiadateľov, z dôvodu možnosti pridelenia lôžka na ak. rok 2010/11."

V Piešťanoch, dňa 17.augusta

................................
Jozef Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Odvolanie voči rozhodnutiu o nepridelení lôžka na internáte
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 256 987

Dnes: 3 544

Počet zobrazených vzorov: 19 620 438

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 891