Žaloba o zaplatenie dlžného nájomného

Alternatívny názov: Žaloba voči nájomcovi, aby vám zaplatil dlžné nájomné

Popis: Ponúkame vzor žaloby, kde sa žalobca ako prenajímateľ domáha zaplatenia dlžného nájomného zo strany žalovaného ako nájomcu.

vložené: 26.apríla 2010 12:00
zobrazené: 13105

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o zaplatenie dlžného nájomného vo výške 500,- EUR

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Žalovaný je, podľa nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2002, nájomcom bytu 4+2 o výmere 296 m2 na prvom poschodí domu č. 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, pozostávajúceho zo štyroch izieb, kuchyne, dvoch WC, komory a predsiene. Byt je vybavený elektrickým plynovým sporákom s elektrickou rúrou, ústredným kúrením a kuchynskou linkou.

Čl. 2

2.1
Vo vyššie uvedenej nájomnej zmluve, sa žalovaný zaviazal platiť mesačne čiastku 250,- EUR. Táto čiastka je zložená jednak z položky nájomného, jednak zo záloh na úhradu služieb, poskytovaných dodávateľskými organizáciami (ďalej len „nájomné“), akými sú napríklad internet provider, dodávateľ elektrickej energie a pod. Splatnosť nájomného bola stanovená vždy do 15. dňa každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Čl. 3

3.1
Žalovaný do dnešného dňa neuhradil nájomné za február a marec tohto roka, teda roka 2010. Vyzýval som ho k úhrade písomne, a to dvoma listami z 20.03.2010 a 17.04.2010. Išlo najprv o doporučený list a potom o list do vlastných rúk. Na výzvy však žalovaný nereagoval.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaný je povinný zaplatiť čiastku 500,- EUR s poplatkom z omeškania vo výške 5 % z tejto čiastky za každý deň omeškania, najmenej však 25 EUR za každý i začatý mesiac omeškania, od 15.04.2010 do zaplatenia a zároveň je povinný nahradiť mu náklady na toto konanie, všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 25.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Nájomná zmluva z 01.02.2002
Listy žalobcu z 20.03. a 17.04.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa