Žaloba o stanovenie povinnosti prenajímateľa dať súhlas s výmenou bytu

Alternatívny názov: Žaloba o určenie povinnosti dať súhlas s výmenou bytu

Popis: Nájdite si vzor žaloby, ktorá určuje prenajímateľovi povinnosť vydať súhlas s výmenou bytu nájomcovi, ktorý uzatvoril takúto zmluvu o výmene s iným nájomcom v rovnakom dome.

vložené: 27.apríla 2010 13:57
zobrazené: 2702

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o určenie povinnosti dať súhlas s výmenou bytu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Žalovaný je vlastníkom domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave. Ja som nájomcom bytu veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí tohto domu, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením. Dňa 01.02.2008 mi ho žalovaný prenajal, na základe nájomnej zmluvy, do výlučného užívania.

Čl. 2

2.1
Dňa 23.03.2010 som uzavrel so susedom Jurajom Nemcom, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 121212/9898, majúcim prenajatý byt veľkostnej kategórie 4+1 vo rovnakom dome, písomnou dohodou o výmene našich bytov.

Čl. 3

3.1
Žalovaného som požiadal o súhlas s uvedenou výmenou bytov. On mi však udelenie súhlasu odoprel a odmietol uviesť akýkoľvek dôvod svojho stanoviska. Na neudelenie súhlasu pritom nemá žiadny dôvod, tým menej závažný.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaný je povinný dať žalobcovi písomný súhlas s výmenou bytu 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí jeho domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, podľa dohody o výmene bytov, ktorú uzavrel žalobca dňa 23.03.2010 s vlastníkom druhého bytu Jurajom Nemcom.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na toto konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 16.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Dohoda o výmene bytov zo dňa 23.03.2010
Nájomná zmluva z 01.02.2008
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa