Žaloba na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu

Alternatívny názov: Žaloba, že výpoveď z nájmu je neplatná

Popis: Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva nájomca na prenajímateľa z dôvodu, že mu neoprávnene doručil výpoveď z nájmu, hoci neporušil podmienky nájomnej zmluvy.

vložené: 26.apríla 2010 13:12
zobrazené: 7865

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu

Súdny poplatok vo výške 100,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Dňa 01.03.2006 žalobca ako nájomca uzatvoril so žalovaným ako prenajímateľom zmluvu o nájme bytu č. 3, ktorý sa nachádza na I. poschodí bytového domu na Račianskej ulici, číslo domu 6 v Bratislave. Táto zmluva o nájme bytu bola uzatvorená na dobu neurčitú a bola v nej upravená výška mesačného nájomného v sume 100,- EUR a mesačné zálohové platby za služby spojené s užívaním bytu vo výške 33,- EUR.

1.2
Dňa 22.03.2010 bola žalobcovi ako nájomcovi doručená od žalovaného ako prenajímateľa výpoveď z nájmu bytu z dôvodu, že žalobca nezaplatil nájomné za čas dlhší ako tri mesiace podľa ustanovenia § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka. Konkrétne vo výpovedi žalovaný uviedol, že žalobca nezaplatil nájomné za október, november, december 2009, január, február a marec v roku 2010, teda že žalobca mešká s platením nájomného za posledných 6 mesiacov.

1.3
Toto tvrdenie žalovaného vo výpovedi sa však nezakladá na pravde. Je pravdou, že žalobca meškal s platením nájomného tieto mesiace, ale nikdy nemeškal s viac ako jedným nájomným súčasne.

Čl. 2

2.1
Žalobca po doručení výpovede poslal žalovanému dňa 25.03.2010 list, v ktorom mu navrhol osobné stretnutie pre vysvetlenie celej záležitosti, pričom už v tomto liste uviedol, že výpoveď stojí na nepravdivých skutočnostiach. Žalovaný na tento list nijako nereagoval a akémukoľvek kontaktu so žalobcom sa vyhýba

2.2
Keďže žalobca považuje výpoveď žalovaného z nájmu bytu za neplatnú, podáva túto žalobu. Žaloba je podávaná včas, keďže výpoveď bola doručená dňa 22.03.2010 a podľa zákona je trojmesačná lehota od doručenia výpovede na podanie žaloby.

Čl. 3

3.1
Výpoveď z nájmu bytu môže byť podaná len z dôvodov uvedených v ustanovení § 711 ods. 1 občianskeho zákonníka. Žalovaný zaslal žalobcovi výpoveď z nájmu bytu s odkazom na ustanovenie § 711 ods. 1 písm. d) občianskeho zákonníka. Žalobca namieta uvedené skutočnosti ako nepravdivé a zavádzajúce. Má za to, že z uvedeného ustanovenia vyplýva ako dôvod nájmu zásadne iná okolnosť, ako tá, že nájomca, teda v tomto prípade žalobca, meškal priebežne s jedným nájomným, ktoré však pred splatnosťou ďalšieho nájomného uhradil.

Čl. 4

4.1
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby okresný súd vydal nasledovný

r o z s u d o k :

Výpoveď z nájmu bytu zo dňa 22.03.2010 adresovaná od žalovaného žalobcovi je neplatná.
Žalovaný je povinný nahradiť trovy konania žalobcovi do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Zmluva o nájme bytu zo dňa 01.03.2006
Výpoveď žalovaného z nájmu bytu zo dňa 22.03.2010
List žalobcu zo dňa 25.03.2010 adresovaný žalovanému
Výpis z bankového účtu žalobcu preukazujúci úhrady nájomného za predmetné mesiace
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa