Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Alternatívny názov: Žaloba o vysťahovanie zo služobného bytu druhého partnera po rozvode

Popis: Ponúkame vzor žaloby, ktorú žalobca podá na súd, aby sa jeho bývalá manželka po rozvode vysťahovala zo služobného bytu, ktorý je pridelený jemu.

vložené: 27.apríla 2010 14:42
zobrazené: 3525

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
Mária Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
V roku 1998 mi bol, na základe dohody o prevzatí a odovzdaní bytu ako príslušníkovi Policajného zboru SR, pridelený Mestským úradom Bratislava I. služobný byt vo veľkostnej kategórii 3+1 vo výmere 120 m2, v nájomnom dome č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave.

1.2
V súčasnosti som stále v služobnom pomere u Polície Slovenskej republiky a vyššie uvedený byt stále využívam.

Čl. 2

2.1
Po uzavretí manželstva so žalovanou, dotavaného k 12.05.2005, sa ku mne, teda ako moja manželka, nasťahovala a domácnosť sme viedli spoločne.

2.2
Naše manželstva bolo bezdetné a dňa 01.06.2009 bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave, č. j. 5B 123/2009 – 12-AB, na ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 02.07.2009.

Čl. 3

3.1
Rozvodom manželstva prestala byť žalovaná čelnom mojej domácnosti, a pretože nevzniklo právo spoločného užívania a nájmu uvedeného bytu, odpadol právny dôvod na to, aby ho naďalej užívala.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaná je povinná vypratať služobný byt žalobcu vo veľkostnej kategórii 3+1 vo výmere 120 m2, v nájomnom dome č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave a ako taký ho žalobcovi odovzdať do 15 dní odo dňa, ku ktorému jej bude zaistený náhradný byt.
Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislava, dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Osobné doklady účastníkov
Spis Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave č. j. 5B 123/2009–12-AB
Správa Mestského úradu Bratislava I.
Rozhodnutie o pridelení bytu a dohoda o jeho odovzdaní a prevzatí
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa