Budúca kúpna zmluva na dom

Alternatívny názov: Zmluva o budúcej zmluve na kúpu domu

Popis: Nájdite vzor zmluvy o budúcej zmluve, ktorej predmetom bude kúpa domu.

vložené: 13.augusta 2010 14:37
zobrazené: 21961

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Budúca kúpna zmluva na dom

Zmluvné strany :
Jakub Pekný
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r. č. 123456/7890

ďalej len „budúci kupujúci“

a

Miroslava Silná
Prievozská 23
852 02 Bratislava
IČO: 12345/6789

ďalej len „budúci predávajúci“
uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na dom

Čl. 1
Predmet zmluvy

1.1
Predmetom tejto zmluvy je zmluva medzi zmluvnými stranami o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na dom.

Čl. 2
Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy

2.1
Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že najneskôr do 01.12.2010 medzi sebou uzatvoria kúpnu zmluvu k predmetu kúpy uvedenej nižšie.

2.2
Predmetom kúpnej zmluvy je rodinný dom, číslo parcely 12345, súpisné číslo 12 na Račianskej ulici v Bratislave a pozemok s par. č. 987, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 200 m2.

2.3
Kúpna cena za predmet kúpy bude 100 000,- EUR (slovom jeden stotisíc eur)

Čl. 3
Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy

3.1
Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy si zmluvné strany dohodnú pri vzájomnom konaní.
Pri vzájomnom konaní budú zmluvné strany vychádzať z náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako sú upravené Občianskym zákonníkom.

Čl. 4
Platnosť zmluvy

4.1
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

5.1
stanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, v platnom znení.

5.2
Zmeny a doplnenie tejto zmluvy sú možné iba v písomnej podobe a na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

5.3
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a zmluva je prejavom ich slobodnej vôle.
Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno.


V Bratislave, dňa 01.08.2010

Jakub Pekný
budúci kupujúci
Miroslava Silná
budúci predávajúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa