Kúpna zmluva na hnuteľnú vec predávanú spolu s nehnuteľnou

Alternatívny názov: Predaj hnuteľnej veci v rámci príslušenstva k nehnuteľnosti

Popis: Vyberte si kúpnu zmluvu pre konkrétny prípad predaja hnuteľnej veci v rámci príslušenstva k nehnuteľnosti s uvedením všetkých povinných náležitostí a s dojednaním zmluvnej pokuty.

vložené: 9.marca 2010 16:53
zobrazené: 12623

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
KÚPNA ZMLUVA

na nehnuteľný majetok spolu s hnuteľným, s dojednaním zmluvnej pokuty
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:
Marián Vážny
Prievozská 25
842 01 Bratislava
r. č. 123456/7890
Kupujúci:
Jaroslav Budinský
Nábrežná 5
841 01 Bratislava
r. č. 987654/3210
Čl. 1

1.1
Dňom podpisu tejto zmluvy predávajúci predáva do vlastníctva kupujúceho spolu s domom so všetkým príslušenstvom č. p. 45 na Novej ulici v Bratislave č. parc. 895, zastavané plochy a záhrady č. parc. 8972 a oplotenie, zapísané na Katastrálnom úrade v Bratislave I. na liste vlastníctva č. 4589 pre katastrálne územie a mesto Bratislavu, túto hnuteľnú vec: záhradný traktor značky Gardena, typ Shortcut 500, výrobné číslo G12344 (ďalej len „traktor“) za cenu 2800,-- Eur (slovami dvetisísosemsto Eur)

Čl. 2

2.1
Predávajúci prehlasuje, že predávaná vec je v úplnom poriadku, nič nebráni jeho bezporuchovému užívaniu, a že zámerne nezamlčal akúkoľvek skutočnosť o jeho stave, ktorá by tomu bránila. Zároveň je povinný predať kupujúcemu všetky obstarávacie doklady a záručný list, a to najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

2.2
Kupujúci potvrdzuje prevzatie predávanej veci pri podpisu tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne zoznámil s jej stavom a súhlasí s prehlásením predávajúceho.

Čl. 3

3.1
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, a to práve pri predaní dokladov, za podmienok uvedených v Čl. 2.1, predávajúcim. Pokiaľ predávajúci nesplní túto povinnosť, nie je kupujúci povinný uvedenú kúpnu cenu zaplatiť.

3.2
Pokiaľ nedôjde k splneniu povinností zo strany predávajúceho podľa Čl. 2.1 tejto kúpnej zmluvy, dojednáva sa zmluvná pokuta vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny, splatná do troch dní po uplynutí lehoty stanovenej v tomto článku. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu je daná bez ohľadu na zavinenie pri porušení povinnosti a nebráni náhrade škody presahujúcu túto pokutu.

Čl. 4

4.1
Týmto sa dojednáva vzájomná spojitosť tejto zmluvy a kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, uvedenej v Čl. 1.1

4.2
Ak príde z akéhokoľvek dôvodu k zániku, zrušeniu či neplatnosti jednej z oboch zmlúv, ruší sa i zmluva druhá. Každá zo zmluvných strán má právo na prípadné vrátenie plnenia z každej z uvedených zmlúv iba vtedy, ak sama vráti alebo ponúkne k vráteniu v plnom rozsahu plnenia prijaté z oboch zmlúv.

Čl. 5

5.1
Kupujúci sa stane vlastníkom predmetu kúpy zaplatením hore uvedenej kúpnej ceny.

Čl. 6

6.1
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu si prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 5.3.2010

Marián Vážny
Predávajúci
Jaroslav Budinský
Kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa