Kúpna zmluva na garáž

Alternatívny názov: Predaj garáže

Popis: Ponúkame Vám vzor kúpno-predajnej zmluvy na predaj garáže medzi kupujúcim a predávajúcim s uvedením všetkých podstatných náležitostí.

vložené: 16.augusta 2010 09:37
zobrazené: 61261

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Kúpna zmluva na garáž

Predávajúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/78990
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Kupujúci:
Ján Vážny
r.č. 987654/3210
štátna príslušnosť: Slovenská republika
a manželka
Mária Vážna, rod. Nemcová
r.č. 121212/1212
štátna príslušnosť: Slovenská republika
obaja bytom:
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.

Článok I
Predmet zmluvy

1.
Predmetom zmluvy je prevod:
a) vlastníctva garážového boxu pre osobné motorové vozidlá skupiny 1/01 STN 73 6057 box č. 137 na 1. (prízemnom) podlaží nebytového objektu Hromadné garáže na Agátovej ulici 1/A v Bratislave, so samostatným vchodom pre každé podlažie, súpisné č. 3191 (udelené OR/7846/07/KOL z 13,1.2008), geometrický plán č. 11789964-30/2007 štvorpodlažný objekt zo železobetónovej konštrukcie,
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve nebytového objektu, uvedeného v článku III.

2.
Vlastníctvo garáže predávajúci nadobudol prevzatím od dodávateľa novostavby podľa zmluvy o dielo č. 01/11/06/BG-137 so ZIPP-S s. r. o. Bratislava z 21.2.2007 s povolením užívania podľa kolaudačného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava 3 č. 07/3757/Ta/62/OBH právoplatného 8.12.2007 a zápisom do katastra nehnuteľností.

3.
Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1, sú zapísané na liste vlastníctva č. 3117 pre obec Bratislava, mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto na Okresnom úrade Bratislava 3, Odbor katastra nehnuteľností.

Článok II
Popis a rozloha garážového boxu

1.
Prevádzaný garážový box č. 137 pozostáva z výklopnou bránou uzatvorenej miestností a príslušenstva.

2.
Príslušenstvom garážového boxu je vstupný priestor pre príchod vozidiel z ulice, uzatvorený vstupnou bránou ovládanou buď mechanicky, magnetickým kľúčom alebo diaľkovým ovládaním a miestnosti údržby s hygienickým vybavením.

3.
Súčasťou garážového boxu je jeho vnútorné vybavenie a to elektromer a elektrická zásuvka na 220 V.

4.
Celková výmera podlahovej plochy garážového boxu (bez plochy vstupného priestoru) je 16,47 m2.

5.
Plocha vstupných priestorov je charakteru podielového spoluvlastníctva v podielom 1/157.

6.
Vlastníctvo garážového boxu je ohraničené uzamkýnateľnou vstupnou výklopnou bránou do boxu.

Článok III
Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva objektu

1.
S vlastníctvom garážového boxu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva nebytového objektu.
a) Spoločnými časťami sú základy , strecha, obvodové múry, priečelia, vchody schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.
b) Spoločnými zariadeniami domu sú vstupy, sklady, miestnosti údržby s hygienickým vybavením, vetráky, vodovodná, kanalizačná, elektrická nízkonapäťová prípojka aj mimo objektu, rozvody vody po ventily, odpady vrátane odbočky, elektroinštalácie do skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.
c) Príslušenstvom objektu sú kanalizačná a vodovodná šachta, prístupové chodníky.
d) Predávajúci s garážovým boxom prevádza na kupujúceho spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach objektu a príslušenstve, ktorého veľkosť je 1/157.
e) Priečka oddeľujúca prevádzaný box je v podielovom spoluvlastníctve s vlastníkom susedného boxu.

Článok IV
Technický stav objektu a boxu

1.
Kupujúci nepožiadal predávajúceho o vypracovanie znaleckého posudku o technickom stave nebytového objektu a garážového boxu.

2.
Predávajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia boxu a jeho vybavenia, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva objektu, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.

3.
Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom boxu, jeho vybavenia, so stavom spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva objektu a v tomto stave ho preberá a kupuje.

Článok V
Úprava práv k pozemku


Predmetom tejto kúpnej zmluvy nie je spoluvlastnícky podiel k pozemku na ktorom je garáž postavená (parcelné číslo 2909/1, zastavaná plocha o výmere 1504 m2), keďže pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Článok VI
Cena garážového boxu

Predávajúci predáva kupujúcemu garážový box uvedený v článku I a v čl. II vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ako aj na príslušenstve, uvedených v čl. III za dojednanú kúpnu cenu 8 500,- EUR (slovom: osemtisícpäťsto eur), ktorá prevyšuje ocenenie predpísané ako minimálny základ dane z prevodu nehnuteľností (zák. č. 318/92 Zb.) podľa k zmluve priloženého znaleckého posudku Ing. Juraja Horvátha 15/2010 z 1. augusta 2010, v sume 1 732,- EUR.

Článok VII
Platobné podmienky

1.
Dojednanú kúpnu cenu zaplatil kupujúci v hotovosti do rúk predávajúceho pri podpise tejto zmluvy. Predávajúci týmto potvrdzuje prevzatie dojednanej kúpnej ceny.

2.
Daň z prevodu zaplatí predávajúci. Poplatky vkladu do katastra, kupujúci.

Článok VIII
Správa nebytového objektu

1.
Kupujúci vyhlasuje, že pristupuje k zmluve o výkone správy domu , podľa ktorej od 1.8.2008 správu objektu zabezpečuje C - realitná agentúra s. r. o. Riznerova č. 5, 81101 Bratislava.

2.
Kupujúci sa zaväzuje, že od druhého polroku roku 2010 začne poukazovať polročné preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv.

Článok IX
Nadobudnutie vlastníctva

1.
Kupujúci berie na vedomie, že účinky nadobudnutia bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku garážovému boxu a zároveň spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva objektu, nastávajú dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu Okresným úradom Bratislava 3, Odbor katastra nehnuteľností.

2.
Na návrh na vklad sa týmto splnomocňuje Ján Vážny.

Článok X
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená a predkladá sa na vklad v 5 rovnopisoch, z toho prvý s overenými podpismi a ďalšie dva pre katastrálny úrad Bratislava 3, a po jednom pre predávajúceho a kupujúceho.

V Bratislave dňa 15.08.2010

Miroslav Pekný
predávajúci
Ján Vážny
kupujúci


Mária Vážna
kupujúca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa