Budúca kúpna zmluva

Alternatívny názov: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Popis: Budúca kúpna zmluva a jej vzor sú dohodou medzi zmluvnými stranami, že v dohodnutom čase uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu.

vložené: 4.augusta 2010 12:17
zobrazené: 77007

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Budúca kúpna zmluva

Zmluvné strany:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ďalej len „budúci kupujúci“

a

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456789

ďalej len „budúci predávajúci“
uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve

Čl. 1
Predmet zmluvy

1.1
Predmetom tejto zmluvy je zmluva medzi zmluvnými stranami o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.

Čl. 2
Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy

2.1
Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že najneskôr do 01.10.2010 medzi sebou uzatvoria kúpnu zmluvu k predmetu kúpy uvedenej nižšie.

2.2
Predmetom kúpnej zmluvy je motorová kosačka na trávu značky BAU, rok výroby 2009, farba červená.

2.3
Kúpna cena za predmet kúpy bude 1 000,- EUR (slovom jeden tisíc Eur)

Čl. 3.
Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy

3.1
Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy sú nasledujúce:

3.2
Predávajúci je povinný motorovú kosačku na trávu, ktorá je predmetom tejto zmluvy umyť, vyčistiť a vykonať sezónnu údržbu, aby kupujúci mal predávajú vec pripravenú k použitiu. Predávajúci nesmie zatajiť žiadne vady sekačky, inak má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

3.3
Kupujúci musí predávajúceho informovať o odstúpení od zmluvy najneskôr 3 dni pred predajom kosačky, inak už odstúpenie nebude platné.

Čl. 4
Záloha kúpnej ceny

4.1
Kupujúci je povinný na základe tejto zmluvy zaplatiť predávajúcemu zálohu kúpnej ceny vo výške 500,- EUR (slovom pätnásť tisíc Eur), a to v deň uzatvorenia tejto zmluvy.
V prípade, že strany z dôvodov uvedených v článku 2 tejto zmluvy neuzatvoria spolu neuzatvoria kúpnu zmluvu, je budúci predávajúci povinný vrátiť budúcemu kupujúcemu zloženú zálohu a to do 30 dní odo dňa oznámenia kupujúceho, že od budúcej zmluvy odstupuje.

Čl. 5
Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy

5.1
Náležitosti budúcej kúpnej zmluvy si zmluvné strany dohodnú pri vzájomnom konaní.
Pri vzájomnom konaní budú zmluvné strany vychádzať z náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako sú upravené Občianskym zákonníkom.

Čl. 6
Platnosť zmluvy

6.1
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

7.1
Ustanovenia neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v platnom znení.

7.2
Zmeny a doplnenie tejto zmluvy sú možné iba v písomnej podobe a na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

7.3
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a zmluva je prejavom ich slobodnej vôle.
Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno.

V Bratislave, dňa 01.08.2010.

Ján Vážny
budúci kupujúci
Miroslav Pekný
budúci predávajúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Prípad uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve vzniká v prípade, že predávajúci a kupujúci majú záujem v budúcnosti uzatvoriť kúpnu zmluvu a toto rozhodnutie chcú zmluvne potvrdiť. Budúca kúpna zmluva preto obsahuje potrebné náležitosti, ako stanovenie termínu, v ktorom alebo do ktorého sa kúpna zmluva musí uzatvoriť. Rovnako sa v nej stanovuje predmet kúpy a všetky zmluvné podmienky, tak pre kupujúceho, ako aj pre predávajúceho. Samozrejme Zmluva o budúcej zmluve v nijakom prípade nezastupuje kúpnu zmluvu. Táto sa musí neskôr samostatne uzatvoriť. Môže ísť aj o zmluvu o budúcej zmluve o dielo alebo iné typy zmlúv.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa