Kúpna zmluva na havarované motorové vozidlo

Alternatívny názov: Kúpno-predajná zmluva na havarované motorové vozidlo

Popis: Nájdite vzor kúpno-predajnej zmluvy na havarované motorové vozidlo, v ktorej je kupujúci oboznámený s faktom, že vozidlo bolo havarované a je si vedomý všetkých jeho závad.

vložené: 17.augusta 2010 10:29
zobrazené: 12317

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Kúpna zmluva na havarované motorové vozidlo

Kupujúci:
Anna Múdra
r. č.: 123456/8962
trvale bydlisko: Nábrežná 20, 896 33 Bratislava
(v ďalšom „kupujúci“)
Predávajúci:
Boris Mladý
r. č.: 526398/7452
trvale bydlisko: Letná 29, 896 36 Bratislava
č. účtu: 12345697/8900
(v ďalšom „predávajúci“)
čl. 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa osobného automobilu.

Továrenská značka:
Škoda Fabia
Typ:
Combi
Rok výroby:
2009
Obsah valcov:
1780
Farba:
červená
Číslo motora:
123456
Č. technického preukazu:
123456789
EVČ:
BA123AB
čl. 2
Kúpna cena

Predávajúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene: 5 000,- EUR(pätnásť tisíc).

čl. 3
Spôsob platenia kúpnej ceny

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v predchádzajúcom článku tejto zmluvy:

- bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to v deň podpisu tejto zmluvy.

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku 3 zmluvy nebude predávajúcemu uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpením sa zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe zmluvy poskytli a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia predávajúceho o odstúpení od zmluvy kupujúcemu.

čl. 4
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z predávajúceho na kupujúceho:
a) Po prepise predmetu zmluvy uvedenom v čl. 1 tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho.
b) Po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci je povinný prepísať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto kúpno-predajnej zmluvy.

čl. 5
Ďalšie ujednania

a) Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav kupovanej veci a je oboznámený s faktom, že motorové vozidlo bolo havarované.
b) Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci a nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel a mohli by viesť k znehodnoteniu predmetnej veci.
c) V prípade, že takáto skutočnosť bude preukázaná je predávajúci povinný tieto závady odstrániť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy mu boli tieto skutočnosti hlásené.
d) Výdavky spôsobené opravou zistených závad budú hradené predávajúcim.
e) V prípade, že sa bude jednať o závadu, ktorú mohol zistiť len kvalifikovaný pracovník, táto závada bude odstránená na náklady kupujúceho.
f) Súpis závad, o ktorých predávajúci kupujúceho oboznámil je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

čl. 6
Súpis závad

Závady vozidla, ktoré sú dôsledkom havárie:
a) poškodená a stlačená karoséria
b) poškodený podvozok

čl. 7
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých jeden dostane strana predávajúca a jeden strana kupujúca.

V Bratislave, dňa 17.augusta 2010

…………………………………
Anna Múdra
podpis kupujúceho
…………………………………
Boris Mladý
podpis predávajúceho

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa