Kúpna zmluva o predaji psa

Alternatívny názov: Predaj psa na základe zmluvy

Popis: Ponúkame vzor kúpnej zmluvy, v ktorej nájdete všetky potrebné náležitosti týkajúce sa kúpy alebo predaja psa.

vložené: 15.apríla 2010 12:18
zobrazené: 30493

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Kúpna zmluva o predaji psa

I. Zmluvné strany

Predávajúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
a
Kupujúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
II. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je šteniatko:

plemena:
meno:
názov chovnej stanice:
narodené:
tetovacie číslo:
pohlavie:
farba:
otec:
matka:
Nemecká Doga
Aran

Miroslav Pekný – dogs
23.01.2010
123456
pes
čierna
Alfred von Sweinekopf
Sisi Leipzich
III. Cena plnenia

3.1
Cena je stanovená dohodou na 200 ,- EUR (slovom dvesto Eur). Platba v hotovosti pri odbere.

3.2
Súčasťou plnenia je ďalej:
Preukaz o pôvode (rodokmeň)
Medzinárodný očkovací preukaz
Chovateľské informácie (o očkovaní, odčervovaní, kŕmení, atď...)
Kŕmna dávka na 1 deň

IV. Dodacie podmienky

4.1
Predávajúci odovzdáva šteniatko zdravé, zaočkované, odčervené (vedie záznam, ktorý je prílohou tejto zmluvy) a v čase odovzdávania nejaví šteniatko žiadne znaky niektorej z bežných infekčných chorôb, ručí za jeho zdravie po dobu 14 dní od jeho prevzatia kupujúcim. Keď sa počas tejto doby prejavia príznaky niektorej bežnej infekčnej choroby psov, má kupujúci právo na vrátenie peňazí v plnej výške a to proti vráteniu šteniatka predávajúcemu. V prípade úhynu šteniatka z dôvodu infekčného ochorenia behom tejto doby, má kupujúci právo na vrátenie peňazí v plnej výške proti pitevnej správe.

4.2
Predávajúci odporúča kupujúcemu preveriť vlastnosti šteniatka na výstavách psov, skúškach, zvode a bonitácii. K tomu mu poskytne kedykoľvek potrebné informácie.

4.3
Kupujúci sa zaväzuje vytvoriť čo najlepšie podmienky pre chov dobermana a nedopustí jeho týranie. Ďalej sa zaväzuje poskytovať predávajúcemu na požiadanie informácie o vývoji a závažných skutočnostiach týkajúcich sa kúpeného psa. V prípade ďalšieho predaja má predávajúci predkupné právo na predmet plnenia. Kupujúci je povinný oznámiť údaje o novom majiteľovi v prípade, že predávajúci nevyužije svoje predkupné právo.

4.4
Predávajúci prehlasuje, že mu podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili zdravému vývoju predávaného šteniatka a že kupujúcemu nezatajil žiadne vady ani zdravotné problémy šteniatka.

4.5
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana prevezme jeden.

Miroslav Pekný
Predávajúci
Ján Vážny
Kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa