Kúpna zmluva na dom

Alternatívny názov: Zmluva o predaji a kúpe domu

Popis: Predávate ako manželia spoločnú nehnuteľnosť? Potrebnú kúpnu zmluvu na dom si jednoducho stiahnite a upravte na svoje pomery. Obsahuje všetky potrebné náležitosti.

vložené: 4.augusta 2010 14:39
zobrazené: 84456

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Kúpna zmluva na dom
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Čl. 1
Zmluvné strany

Predávajúci:
Ján Vážny, rod. Vážny
r.č. 123456/7890
štátna príslušnosť: SR
a manželka
Mária Vážna, rod. Jakubová
r.č. 987654/3210
štátna príslušnosť: SR
spoločne bytom: Nábrežná 14
841 01 Bratislava

a
Kupujúci:
Miroslav Pekný, rod. Pekný
r.č. 121212/1212
štátna príslušnosť: SR
a manželka
Jarmila Pekná, rod. Rybárová
r.č. 989898/9898
štátna príslušnosť: SR
spoločne bytom: Prievozská 25
852 02 Bratislava
Čl. 2
Predmet zmluvy

1.
Predávajúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. 123 pre katastrálne územie Bratislava - Rača, vedenom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa Katastra Bratislava, a to rodinného domu číslo parcely 12345, súpisné číslo 12 na Račianskej ulici v Bratislave a pozemku s par. č. 987, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 200 m2.

2.
Predávajúci vyhlasujú, že na uvedených Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy a nie sú zaťažené právami tretích osôb.

3.
Kupujúci vyhlasujú, že poznajú súčasný stav uvedených Nehnuteľností z obhliadky na mieste samom a z údajov uvedených v znaleckom posudku.

Čl. 3
Podmienky prevodu vlastníckeho práva

1.
Predávajúci predávajú Nehnuteľnosti uvedené v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy kupujúcim, ako sú opísané v znaleckom posudku a kupujúci tieto Nehnuteľnosti kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2.
Kúpna cena predávaných Nehnuteľností bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 16 000,- EUR, slovom šestnásť tisíc Eur.

3.
Kupujúci zaplatia predávajúcim kúpnu cenu uvedenú v článku 3 ods. 2 tejto zmluvy a to bankovým vkladom na účet predávajúceho v deň podpísania kúpno-predajnej zmluvy.

4.
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam v prospech kupujúcich Katastrálnemu úradu v Bratislave podá kupujúci.

Čl. 4
Prevod vlastníckeho práva

1.
Vlastnícke právo k predávaným Nehnuteľnostiam kupujúci nadobudnú vkladom do katastra nehnuteľností.

2.
Na základe tejto zmluvy možno dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zapísať ako bezpodielových spoluvlastníkov predávaných Nehnuteľností kupujúcich takto:

v časti B listu vlastníctva:
Miroslav Pekný
r.č. 989898/9898
štátna príslušnosť: SR
a manželka
Jarmila Pekná, rod. Rybárová
r.č. 989898/9898
štátna príslušnosť: SR
spoločne bytom: Prievozská 25
852 02 Bratislava

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1.
Zmluva je uzavretá a účinnosť nadobúda dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Vecnoprávne účinky tejto zmluvy nastanú povolením vkladu vlastníckeho práva kupujúcich do katastra nehnuteľností.

2.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich obojstranného súhlasu, slobodne a vážne, určite, zrozumiteľne, bez akéhokoľvek nátlaku a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť nebola obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

3.
Správne poplatky a iné náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávaným Nehnuteľnostiam znášajú podľa dohody obe zmluvné strany spoločne

4.
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jeden a dva na katastre nehnuteľností.

5.
Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.
Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme.

V Bratislave dňa 01.08.2017

Ján Vážny
predávajúci
Miroslav Pekný
kupujúci

Mária Vážna
predávajúca
Jarmila Pekná
kupujúca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa