Kúpna zmluva na pozemok

Alternatívny názov: Kúpno-predajná zmluva na pozemok

Popis: Kupujete alebo predávate pozemok? Kúpna zmluva na pozemok a jej vzor sú Vám k dispozícii jednoducho, rýchlo a zadarmo.

vložené: 13.augusta 2010 13:13
zobrazené: 122230

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Kúpna zmluva na pozemok

podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Predávajúci:
Ján Mladý
narodený 15. augusta 1950, r. č.: 123658/8969
trvale bytom Nábrežná 22, 879 56 Bratislava
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
stav: ženatý
a

Kupujúci:
Natália Múdra, rodená Belišová
narodená 2. marca 1960, r. č.: 123456/7896
trvale bytom Baštová ulica 3, Komárno 945 01
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
stav: vydatá
v nasledovnom znení:

Článok 1
Predmet a účel zmluvy

1.
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 2 tejto zmluvy, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nasledovné nehnuteľnosti:
o pozemok parcelné číslo 123/5 vo výmere 110 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 986, katastrálne územie Staré Mesto, obec: Bratislava- Staré Mesto, okres Bratislava I,
o pozemok parcelné číslo 122/1 vo výmere 250 m2, druh pozemku: záhrady, zapísaný na LV č. 563, katastrálne územie Staré Mesto, obec: Bratislava- Staré Mesto, okres Bratislava I,

2.
Predávajúci prevádza zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v čl.1 bod 1 tejto zmluvy na kupujúceho za odplatu podľa čl.2 tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci za odplatu nadobúda nehnuteľnosti uvedené v čl.1 bod 1 tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva.

Článok 2
Kúpna cena a jej splatnosť

1.
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy vo výške 33 000,- EUR (slovom tridsaťtritisíc eur.)

2.
Kúpna cena bude zaplatená tak, že kupujúci vloží ku dňu podpisu tejto zmluvy celú sumu kúpnej ceny na účet vinkulovaný v banke v prospech predávajúceho. Z tohto vinkulovaného účtu bude táto celá suma kúpnej ceny prevedená bezodkladne na účet predávajúceho následne po tom, čo bude banke zo strany predávajúceho alebo kupujúceho preukázané právoplatné rozhodnutie príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu všetkých nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy a výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy, na ktorom bude ako vlastník ku všetkým nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy uvedený kupujúci.

Článok 3
Vyhlásenia zmluvných strán.

1.
Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom nehnuteľností uvedeným v čl.1 bod 1 tejto zmluvy a prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach v čl. 1 bod 1 neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné ťarchy.

2.
Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach v čl. 1 bod 1 nie je ani nebolo začaté žiadne súdne, exekučné alebo iné správne konanie, ktoré sa týka prevádzaných nehnuteľností, alebo ich častí, a že voči uvedeným nehnuteľnostiam ani neexistujú žiadne práva tretích osôb, ktoré môžu priamo, alebo nepriamo postihovať predmetné nehnuteľnosti alebo prevod vlastníckeho práva k nim.

3.
Predávajúci prehlasuje, že s nehnuteľnosťami v čl. 1 bod 1 nie sú zviazané žiadne nedoplatky ako daň z nehnuteľnosti a podobne.

4.
V prípade nepravdivých prehlásení predávajúceho podľa tohto článku 3, zodpovedá predávajúci za škodu, ktorá v tomto dôsledku vznikne kupujúcemu.

Článok 4
Ostatné dojednania

1.
Predávajúci sa zaväzuje, že prevádzané nehnuteľnosti fyzicky odovzdá kupujúcemu do 3 dní od právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu všetkých nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy, na základe ktorého sa stane kupujúci vlastníkom všetkých nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy a bude zapísaný ako vlastník v liste vlastníctva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy. Ďalej predávajúci prehlasuje, že veci zanechané po tomto termíne na pozemkoch a stavbe prevádzaných nehnuteľností môže kupujúci považovať za veci opustené a môže s nimi naložiť podľa Občianskeho zákonníka.

2.
Poplatky vyplývajúce z vypracovania zmlúv a podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho, ako aj náklady spojené s vinkulovaním kúpnej ceny v prospech predávajúceho v banke podľa čl. 2 bod 2 tejto zmluvy hradí predávajúci.

3.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodov na strane predávajúceho nedôjde k vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho alebo nebude tento návrh povolený z dôvodu neodstrániteľnej prekážky vyskytujúcej sa na strane predávajúceho, má kupujúci právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a suma kúpnej ceny vinkulovaná v banke v prospech predávajúceho podľa čl. 2 bod 2 tejto zmluvy bude prevedená v celosti na účet kupujúceho a predávajúci sa zaväzuje k akejkoľvek potrebnej súčinnosti na realizáciu tohto prevodu.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.

2.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.

3.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží pri podpise každá zo zmluvných strán a po povolení vkladu obdrží po jednom každá zmluvná strana a ostatné sú pre potreby príslušných úradov.

4.
Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch zmluvných strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných príslušných predpisov v platnom znení.

V Bratislave, dňa 13. augusta 2010

......................
Ján Mladý
(predávajúci)
......................
Natália Múdra
(kupujúci)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa