Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy

Alternatívny názov: Ukončenie nájmu predčasne

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu ešte pred uplynutím doby nájmu, pretože zanikla možnosť a dôvod, pre ktorý túto nájomnú zmluvu uzatvoril.

vložené: 6.augusta 2010 15:20
zobrazené: 49307

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Nájomca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12345678
Prenajímateľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98765432
Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy

Vážený prenajímateľ,

v súlade s § 9 odsek 3 písmeno a Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov na základe skutočností, ktoré nastali a z dôvodu, že som ako podnikateľ stratil spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú som si nebytový priestor najal, žiadam o vypovedanie nájomnej zmluvy uzatvorenej na určitý čas aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

Vypovedám zmluvu o nájme nebytových priestorov v budove na Mýtnej ulici, č.p. 7, na 2. poschodí uzatvorenú dňa 10.09.2009 pôvodne platnú do 31.12.2011.

Som si vedomý, že výpovedná lehota vyplývajúca z nájomnej zmluvy je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t.j. 01.08.2010.

Za vybavenie žiadosti Vopred ďakujem.

S pozdravom

Ján Vážny
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa