Ponúkame vzor udelenia generálnej plnej moci, v ktorom splnomocniteľ dáva právo splnomocnencovi, aby ho zastupoval v konkrétne uvedenej záležitosti.
Vložené: 19.apríla 2010 12:56
Zobrazené: 158 431 x
Stiahnuté: 12 114 x
Ponúkame vzor udelenia špeciálnej plnej moci, ktorou splnomocniteľ dáva inej osobe právo na zastupovanie pred daňovým úradom a inými inštitúciami.
Vložené: 19.apríla 2010 13:53
Zobrazené: 66 955 x
Stiahnuté: 5 005 x
Vyberte si vzor oznámenia, v ktorom daňový úrad informujete, že trvalé bydlisko uvedené vo vašej živnosti už nie je aktuálne a udávate nové.
Vložené: 19.apríla 2010 12:18
Zobrazené: 57 088 x
Stiahnuté: 2 621 x
Nájdite si vzor oznámenia, ktorým obvodný úrad informujete, že sa vyskytli zmeny údajov v rámci vašej živnosti resp. podnikateľskej činnosti
Vložené: 19.apríla 2010 12:29
Zobrazené: 16 109 x
Stiahnuté: 1 634 x
Vyberte si vzor žiadosti na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, pretože ho v riadnom termíne nestíhate podať z dôvodu súčasnej hospitalizácie alebo z iného dôvodu.
Vložené: 19.apríla 2010 11:39
Zobrazené: 14 597 x
Stiahnuté: 2 005 x
Nájdite si vzor žiadosti o odpustenie dane z dôvodu, že daňový úrad chybne vypočítal výšku dane a použil nesprávne údaje.
Vložené: 19.apríla 2010 13:38
Zobrazené: 6 157 x
Stiahnuté: 655 x
O ukončení podnikateľskej činnosti musia byť oboznámené všetky kompetentné úrady. Stiahnite si Oznámenie o ukončení podnikania zadarmo.
Vložené: 18.decembra 2012 15:33
Zobrazené: 4 572 x
Stiahnuté: 75 x
V tlačive Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri oznamuje podnikateľ zmeny týkajúce sa výkonu funkcie zodpovedného zástupcu, zmeny v označovaní prevádzkarne a mnohé ďalšie zmeny týkajúce sa údajov zapísaných v ŽR.
Vložené: 18.decembra 2012 16:07
Zobrazené: 4 269 x
Stiahnuté: 32 x
Pre poskytovanie služieb v iných členských štátoch EÚ je potrebné zaobstarať si živnostenské oprávnenie s apostille doložkou. Stiahnite si vzor Žiadosti o Apostille položku.
Vložené: 17.decembra 2012 15:50
Zobrazené: 3 838 x
Stiahnuté: 18 x
Každý držiteľ živnostenského oprávnenia je povinný informovať úrady o pozastavení svojej podnikateľskej činnosti. Stiahnite si Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti zadarmo.
Vložené: 18.decembra 2012 15:39
Zobrazené: 3 675 x
Stiahnuté: 59 x