Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti resp. žiadosti o koncesiu

Alternatívny názov: Oznámenie živnostníka o zmene údajov v rámci živnosti obvodnému úradu

Popis: Nájdite si vzor oznámenia, ktorým obvodný úrad informujete, že sa vyskytli zmeny údajov v rámci vašej živnosti resp. podnikateľskej činnosti

vložené 19.apríla 2010 12:29 | zobrazené: 15 992x | stiahnuté: 1 634x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti resp. žiadosti o koncesiu

Obvodný úrad Bratislava
Odbor živnostenského podnikania

Staromestská 6
814 40 Bratislava

Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti, resp. žiadosti o koncesiu

Obchodné meno:
Sídlo:


IČO:

ABC
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
Slovenská republika
12 345 678

podľa § 49 ods. 1, resp. § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, oznamujem nasledujúce zmeny:

zmena sa týka nasledujúcich živnostenských listov, resp. koncesných listín:
živnostenský list č. 1234/2008, vydaný dňa 23. 6. 2009 Obvodným úradom v Bratislave

opis zmien: zmena sídla spoločnosti

staré sídlo:

nové sídlo:

Mýtna 7
852 01 Bratislava
Prievozská 25
852 02 Bratislava

ustanovenia ďalšieho konateľa:

Ing. Ondrej Veselý, r. č. 650607/6958
Staromestská č. 12, 840 02 Bratislava

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
konateľ spoločnosti

Prílohy:

zápisnica č. 2/2010
úplné znenie spoločenskej zmluvy
list vlastníctva
výpis z registra trestov konateľa
kolok v hodnote 33,- EUR

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti resp. žiadosti o koncesiu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 099 905

Dnes: 1 483

Počet zobrazených vzorov: 19 543 296

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 710