Zmluva o prenájme hnuteľnej veci

Alternatívny názov: Prenajatie hnuteľnej veci

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o prenájme hnuteľnej veci, konkrétne hudobného nástroja, ktorý poskytuje prenajímateľ nájomcovi na dohodnutú dobu do užívania za zmluvných podmienok.

vložené: 9.augusta 2010 10:51
zobrazené: 33655

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o nájme hnuteľnej veci

uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Nájomca:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
1.
Prenajímateľ vyhlasuje, že je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava č. 123-45678 s oprávnením na prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.

2.
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri nájme hudobného nástroja typu elektrická gitara a značky XYZ, výr.č. 12345/06 (ďalej len „nástroj“).

3.
Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi nástroj, aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval a nájomca nástroj za dohodnutých podmienok preberá.

4.
Cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia nástroja a je vo výške 3,- EUR/deň.

5.
Nástroj na prenájom je možné si vyzdvihnúť len osobne na adrese prenajímateľa uvedenej v zmluve.

6.
Nájomca je povinný pred prenájmom zložiť u prenajímateľa zábezpeku vo výške 1/3 z ceny nástroja. Prijatie zábezpeky prenajímateľ písomne nájomcovi potvrdí. Po navrátení nástroja prenajímateľovi vráti prenajímateľ zábezpeku nájomcovi v celom rozsahu. Navrátenie zábezpeky nájomca potvrdí svojím podpisom.

7.
Doba prenájmu je 8 týždňov počítaných vrátane dňa prevzatia nástroja.

8.
Prenajímateľ je povinný prenechať nástroj nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie a pred odovzdaním nástroja tento za prítomnosti nájomcu preskúša. Splnenie tejto povinnosti prenajímateľa a plnú funkčnosť nástroja potvrdzuje nájomca podpisom tejto zmluvy.

9.
Nájomca je oprávnený užívať nástroj primerane povahe a jeho určeniu. Nájomca nie je oprávnený dať vec ďalej do podnájmu. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na nástroji počas trvania doby prenájmu.

10.
Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne nástroj vrátiť prenajímateľovi bez vyzvania, ibaže by sa s prenajímateľom dohodli na kúpe nástroja. Za každý deň omeškania s vrátením nástroja je prenajímateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1,50 EUR.

11.
Prenajať je možné iba tie nástroje, ktoré prenajímateľ uvádza v ponuke na prenájom.

V Bratislava dňa 01.08.2010

Ján Vážny
prenajímateľ
Miroslav Pekný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa