Zmluva o prenájme hnuteľnej veci

Alternatívny názov: Prenajatie hnuteľnej veci

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o prenájme hnuteľnej veci, konkrétne hudobného nástroja, ktorý poskytuje prenajímateľ nájomcovi na dohodnutú dobu do užívania za zmluvných podmienok.

vložené 9.augusta 2010 10:51 | zobrazené: 33 068x | stiahnuté: 1 900x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678

Nájomca:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890

1.

Prenajímateľ vyhlasuje, že je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava č. 123-45678 s oprávnením na prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.

2.

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri nájme hudobného nástroja typu elektrická gitara a značky XYZ, výr.č. 12345/06 (ďalej len „nástroj“).

3.

Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi nástroj, aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval a nájomca nástroj za dohodnutých podmienok preberá.

4.

Cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia nástroja a je vo výške 3,- EUR/deň.

5.

Nástroj na prenájom je možné si vyzdvihnúť len osobne na adrese prenajímateľa uvedenej v zmluve.

6.

Nájomca je povinný pred prenájmom zložiť u prenajímateľa zábezpeku vo výške 1/3 z ceny nástroja. Prijatie zábezpeky prenajímateľ písomne nájomcovi potvrdí. Po navrátení nástroja prenajímateľovi vráti prenajímateľ zábezpeku nájomcovi v celom rozsahu. Navrátenie zábezpeky nájomca potvrdí svojím podpisom.

7.

Doba prenájmu je 8 týždňov počítaných vrátane dňa prevzatia nástroja.

8.

Prenajímateľ je povinný prenechať nástroj nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie a pred odovzdaním nástroja tento za prítomnosti nájomcu preskúša. Splnenie tejto povinnosti prenajímateľa a plnú funkčnosť nástroja potvrdzuje nájomca podpisom tejto zmluvy.

9.

Nájomca je oprávnený užívať nástroj primerane povahe a jeho určeniu. Nájomca nie je oprávnený dať vec ďalej do podnájmu. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na nástroji počas trvania doby prenájmu.

10.

Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne nástroj vrátiť prenajímateľovi bez vyzvania, ibaže by sa s prenajímateľom dohodli na kúpe nástroja. Za každý deň omeškania s vrátením nástroja je prenajímateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1,50 EUR.

11.

Prenajať je možné iba tie nástroje, ktoré prenajímateľ uvádza v ponuke na prenájom.

V Bratislava dňa 01.08.2010

Ján Vážny
prenajímateľ

Miroslav Pekný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 973 834

Dnes: 1 053

Počet zobrazených vzorov: 19 459 998

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503