Zmluva o prenájme zariadenia

Alternatívny názov: Zmluva o zapožičaní zariadenia

Popis: Nájdite si vzor zmluvy o prenájme zariadenia, v ktorej sú upravené všetky povinnosti a práva oboch zmluvných strán.

vložené: 11.augusta 2010 14:41
zobrazené: 18719

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme zariadenia

uzatvorená v zmysle § 721 a nasl. OZ a § 663 a nasl. OZ
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:
ABC, s.r.o
Klobučnícka 19
874 44 Bratislava
Zastúpený:
Mgr. Dávid Marko - konateľ
Bankové spojenie:
Tatra Banka, 79622487/0256
IČO:
789 88 995 zapísaná v OR Okresného súdu BA I, v odd. s.r.o., vo vložke číslo 45892/A
Spojenie:
abc@gmail.com
/ďalej len „nájomca“/

a

Prenajímateľ:
XYZ, s.r.o.
Hlavná 15
811 01 Bratislava
Zastúpený:
Karol Kuchár - konateľ
Bankové spojenie:
OTP Banka , 2625023113/1100
IČO:
35 789 655 zapísaná v OR Okresného súdu BA III., v odd. s.r.o, vo vložke číslo 116789/C
Spojenie:
skartovanie@nex.sk
/ďalej len „prenajímateľ“/

I.
Predmet a doba nájmu

1.1
Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je skartovacie zariadenie značky Epson, typ XAW 5080, r. výr. 2008, výr. čís.896 669 66

1.2.
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu nájmu.

1.3.
Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 1. augusta 2010 do 1. mája 2011.

II.
Nájomné a platobné podmienky

2.1
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za užívanie predmetu nájmu vo výške 20,-- EUR+ 19% DPH za každý deň riadneho trvania nájmu.

2.2
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť sumu nájomného a ďalších dohodnutých poplatkov v celku po skončení dohodnutej doby nájmu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom v stanovenej lehote.

2.3
Na zabezpečenie pohľadávky na nájomnom sa zmluvné strany dohodli na depozite vo výške 300,- EUR, ktorý je nájomca povinný zložiť k rukám prenajímateľa v deň odovzdania predmetu nájmu.

2.4
Ak má predmet nájmu chyby, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol predmet nájmu pre jeho chybu riadne užívať alebo len za sťažených podmienok.

2.5
Nájomca nie je povinný platiť nájomné po dobu, kedy nemohol predmet nájmu užívať pre potrebu opráv okrem prípadu, ak by nemožnosť užívania zavinil nájomca. Nájomca je povinný oznámiť potrebu opráv bezodkladne, inak je povinný zaplatiť nájomné v plnej výške.

2.7
Odvoz a spracovanie skartačnej drte vzniknutej pri prevádzke predmetu nájmu poskytne prenajímateľ zdarma.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1
Nájomca je oprávnený predmet nájmu uvedený v bode 1.1. tejto zmluvy užívať primerane jeho povahe a určeniu. Pri prevzatí predmetu nájmu je nájomca povinný preskúšať funkčnosť a spôsobilosť predmetu nájmu a oboznámiť sa so zásadami užívania a údržby podľa pokynov a predpisov výrobcu, poučiť o nich všetkých pracovníkov, ktorý budú obsluhovať predmet nájmu a tieto dodržiavať počas celej doby nájmu.

3.2
Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Berie na vedomie, že jeho povinnosť nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.

3.3
Ak má predmet nájmu chyby, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytol iný predmet nájmu slúžiaci tomu istému účelu. Ustanovenie bodu 2.4. tým nie je dotknuté.

3.4
Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania tretím osobám okrem svojich pracovníkov, v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3.5
V prípade straty alebo zničenia predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné a poplatok z omeškania, kým stratu alebo zničenie prenajímateľovi neohlási.

IV.
Skončenie nájmu a vrátenie predmetu nájmu

4.1
Nájomný vzťah zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu.

4.2
Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu je možné nájomný vzťah ukončiť:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán
b/ odstúpením od zmluvy v prípadoch ustanovených v zmluve.

4.3
Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Za opotrebenie prenajatej veci spôsobené riadnym užívaním nájomca nezodpovedá.

4.4
Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v mieste určenom prenajímateľom podľa bodu 3.6 v deň skončenia nájmu, pokiaľ nepožiada o predĺženie doby nájmu pred dňom skončenia nájmu. Na predĺženie doby nájmu sa vyžaduje písomný súhlas prenajímateľa.

4.5
Ak nájomca vráti predmet nájmu až po uplynutí doby nájmu, je povinný platiť nájomné až do vrátenia veci. Ak je nájomca s vrátením veci v omeškaní, je povinný zaplatiť aj poplatok z omeškania, pokiaľ nedošlo k predĺženiu doby nájmu podľa bodu 4.4.

4.6
Prenajímateľ sa zaväzuje po skončení nájmu vrátiť zložený depozit, ak predmet nájmu nebol poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo zničený a bol vrátený včas.

V.
Záverečné ustanovenia

5.1
Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné len vo forme písomných dodatkov k zmluve a po podpise oboma zmluvnými stranami.

5.2
Zmluvné strany prehlasujú, že nekonajú pod nátlakom ani v tiesni, ich vôľa je slobodná a vážna, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

5.3
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

V Bratislave dňa 11.augusta 2010

......................
Karol Kuchár
prenajímateľ
......................
Mgr. Dávid Marko
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa