Zmluva o prenájme náradia

Alternatívny názov: Nájomná zmluva na náradie

Popis: Nájdite vzor zmluvy o prenájme náradia, v ktorej sú upravené práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu.

vložené: 17.augusta 2010 12:15
zobrazené: 9831

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme náradia

uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:
ABC Náradie, s.r.o.
Pribinova 22
899 09 Bratislava
IČO: 2699866
Zastúpený: Anton Mladý
Nájomca:
Milan Silný
Kukučínova 19
852 02 Bratislava
r. č. 520698/9856
1.
Prenajímateľ vyhlasuje, že je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava č. 123-88999 s oprávnením na prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.

2.
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri prenájme náradia – vibračná noha, sekacie kladivo 14J, príklepová vŕtačka 500 W (ďalej len „náradie“).

3.
Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi náradie, aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval a nájomca náradie za dohodnutých podmienok preberá.

4.
Cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia náradia a je vo
výške 10,- EUR/deň.

5.
Náradie na prenájom je možné si vyzdvihnúť len osobne na adrese prenajímateľa uvedenej v zmluve.

6.
Nájomca je povinný pred prenájmom zložiť u prenajímateľa zábezpeku vo výške 1/3 z ceny náradia. Prijatie zábezpeky prenajímateľ písomne nájomcovi potvrdí. Po navrátení náradia prenajímateľovi vráti prenajímateľ zábezpeku nájomcovi v celom rozsahu. Navrátenie zábezpeky nájomca potvrdí svojím podpisom.

7.
Doba prenájmu je 10 týždňov počítaných vrátane dňa prevzatia náradia.

8.
Prenajímateľ je povinný prenechať náradie nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.

9.
Nájomca je oprávnený užívať náradie primerane povahe a jeho určeniu. Nájomca nie je oprávnený dať vec ďalej do podnájmu. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na
náradí počas trvania doby prenájmu.

10.
Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne náradie vrátiť prenajímateľovi bez vyzvania, ibaže by sa s prenajímateľom dohodli na kúpe náradia. Za každý deň omeškania s vrátením nástroja je prenajímateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1,50 EUR.

V Bratislava dňa 17.08.2010

Anton Mladý
prenajímateľ
Milan Silný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa