Zmluva o prenájme voľnej plochy

Alternatívny názov: Nájomná zmluva na voľnú reklamnú plochu

Popis: Nájdite vzor zmluvy o prenájme voľnej plochy, ktorá bude využitá na reklamné účely.

vložené: 11.augusta 2010 12:38
zobrazené: 11620

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme voľnej plochy

Zmluva o nájme reklamnej plochy podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov

Prenajímateľ:
Billboardy, a.s., so sídlom Lachova 25, 888 15 Bratislava
IČO: 11 222 33
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Vložka č. 111598/N
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Peter Kohút: konateľ
(ďalej len „prenajímateľ“)
Nájomca:
FASHION, s.r.o., so sídlom Okružná 50, 884 12 Bratislava
IČO: 78 956 555
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava V,
Vložka č. 21789/S
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Jana Pekná – konateľ
(ďalej len „nájomca“)
Čl. 1
Predmet zmluvy

1.
Prenajímateľ touto zmluvou nájomcovi prenecháva na dočasné užívanie reklamné plochy – tzv. billboardy, v počte kusov 20 v stave spôsobilom na riadne užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za to odplatu v dojednanej výške.

2.
Konkrétne billboardy, ako aj ich geografické rozmiestnenie sú špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.
Nájomca má na základe tejto zmluvy právo uvedené billboardy riadne užívať, a to prostredníctvom výlepu 20 kusov reklamných plachiet. Výlep sa zaväzuje zabezpečiť prenajímateľ.

Čl. 2
Nájomné

1.
Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné v sume 90 € mesačne za každý jeden billboard. Nájomné je splatné mesačne dopredu, do 15. dňa príslušného mesiaca.

2.
Ak má billboard, ktorý bol prenajatý, chyby, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytol iný billboard slúžiaci tomu istému účelu. Takisto má nájomca právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol billboard pre jeho chybu riadne užívať buď vôbec, alebo len za sťažených podmienok.
3.
Právo na odpustenie alebo na zľavu z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa najneskôr do konca doby, na ktorú bol nájom dojednaný.
Čl. 3
Doba trvania zmluvy

1.
Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú od 1.5. 2010 do 31.12. 2011.

Čl. 4
Podnájom

1.
Nájomca nie je oprávnený dať billboard do podnájmu, v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Čl. 5
Zánik zmluvy

1.
Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy nájomcu v prípade, ak nedôjde k výlepu reklamných plachiet do 10 dní od uzavretia zmluvy.

2.
Po skončení nájmu sa prenajímateľ zaväzuje odlepiť reklamné plachty. V prípade, ak k ich odlepeniu nedôjde, náklady s tým spojené uhrádza prenajímateľ a nie je oprávnený žiadať od nájomcu ďalšie nájomné za prenájom reklamnej plochy.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

2.
Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

3.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Bratislave dňa 1.10.2009

....................
Mgr. Peter Kohút
(prenajímateľ)

......................
Mgr. Jana Pekná
(nájomca)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa