Zmluva o prenájme izby v byte

Alternatívny názov: Nájomná zmluva na izbu v byte

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o prenájme izby v byte, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na základných ustanoveniach týkajúcich sa nájmu izby.

vložené: 25.augusta 2010 10:00
zobrazené: 33105

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme izby v byte

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

Prenajímateľ:
Mária Silná, rod. Pekná
Trvale bytom:
Nábrežná 17, 896 22 Bratislava
Narodená:
18.5.1966
R. č.:
12345/8963
(ďalej ako „prenajímateľ“)

a

Nájomca:
Pavol Krátky
Trvale bytom:
Dolnozemská 15, 789 99 Bratislava
Narodený:
12.2.1980
R. č.:
808967/9999
(ďalej aj ako „nájomca“)

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme izby v byte za týchto podmienok:

Článok I
Predmet nájmu

1)
Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania izbu v 2–izbovom byte číslo 5, ktorý sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží v bytovom dome, súp. č. 1234, na ul. Bajkalská 48 v Bratislave. Bytový dom je postavený na pozemku, parc. č.: 12345, druh pozemku – zastavané plochy. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 11223, pre obec k. ú. Bratislava I, obec Bratislava – m. č. Petržalka, vedenom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava I.

Článok II
Účel nájmu

1)
Prenajímateľ prenecháva izbu v byte nájomcovi výlučne za účelom bývania.

2)
Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatú izbu využívať v súlade s dohodnutým účelom bývania. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo prenajímateľa odstúpiť od zmluvy.

Článok III
Práva a povinnosti prenajímateľa

1)
Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať izbu nájomcovi do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. O odovzdaní a prevzatí izby a o zariadení izby spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý bude pripojený k tejto zmluve ako jej príloha č. 1.

2)
Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie izby po celú dobu účinnosti tejto zmluvy.

3)
Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do izby bytu za účelom vykonania kontroly, či ho nájomca užíva dohodnutým spôsobom, výlučne však za prítomnosti nájomcu po predchádzajúcom dohovore.
Prenajímateľ je oprávnený v prípade hroziacej škody vstúpiť do izby, ktorá je predmetom nájmu za účelom vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie alebo zmenšenia jej následkov. Pre tento prípad bude mať k dispozícii jednu sadu kľúčov od uvedenej izby a bytu, ktoré budú v obálke zapečatenej nájomcom.

4)
Prenajímateľ je povinný v izbe vykonať všetky opravy, ktoré nie je podľa tejto zmluvy povinný vykonať nájomca.

Článok IV
Práva a povinnosti nájomcu

1)
Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za vzniknutú škodu.

2)
Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná v izbe žiadne stavebné zmeny.

3)
V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť izbu v stave, v akom bola prevzatá, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie izby a zariadenia v izbe podľa protokolu spísaného pri preberaní izby.

4)
Zmeny v izbe, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami.

5)
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez predošlého písomného súhlasu prenajímateľa.

6)
Nájomca sa zaväzuje udržiavať poriadok v izbe a v byte a správať sa v súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného susedského spolunažívania.

7)
Nájomca sa zaväzuje vykonávať na svoje náklady drobné opravy v izbe a na jej zariadení súvisiace s ich užívaním a s bežnou údržbou. Drobnými opravami sa pre účely tejto zmluvy považujú opravy, ktorých náklady v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 30,– EUR. Nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na náhradu takto vynaložených nákladov.

8)
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi nutnosť vykonania opráv, ktoré má uskutočniť prenajímateľ. Prenajímateľ sa zaväzuje do 15 dní začať s uskutočňovaním potrebnej opravy. Ak tieto opravy napriek oznámeniu nájomcu prenajímateľ neobstará v primeranej lehote, je oprávnený vykonať ich nájomca. Prenajímateľ je povinný nájomcovi uhradiť takto vynaložené náklady.

Článok V
Doba nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom izby sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu jedného roka.

Článok VI
Odovzdanie izby

1)
Prenajímateľ sa zaväzuje, že izbu odovzdá do užívania nájomcovi najneskôr do 5 dní od podpisu tejto zmluvy.

2)
Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní izby spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom uvedú najmä:
a) stav, v akom sa izba nachádza v čase jej odovzdania,
b) zariadenie izby a stav v akom sa nachádza,
c) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá so zmluvných strán.
3) Prenajímateľ sa zaväzuje najneskôr v deň odovzdania izby odovzdať nájomcovi jednu sadu kľúčov od izby a bytu.

Článok VII
Nájomné

1)
Nájomné za užívanie izby zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 500,-EUR mesačne.

2)
V nájomnom nie sú zahrnuté poplatky za odber studenej a teplej vody a poplatky za spotrebu elektrickej energie. Tieto poplatky hradí nájomca na základe odpočtu stavu jednotlivých meračov.

3)
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť nájomné bezhotovostne, prevodom na účet prenajímateľa, č. účtu: 12345678/2030. Nájomné je splatné mesačne vopred, najneskôr k 15. dňu príslušného mesiaca.

4)
Nájomné za prvý mesiac nájmu uhradil nájomca v hotovosti do rúk prenajímateľa pri podpise tejto zmluvy, čo prenajímateľ potvrdzuje svojím podpisom.

Článok VIII
Skončenie nájmu

1)
Nájomný pomer zaniká uplynutím doby, na ktorý bol dohodnutý.

2)
Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán pre podstatné porušenie zmluvy.

3)
Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä ak:
a) nájomca je v omeškaní s dvoma alebo viacerými splátkami nájomného alebo v omeškaní s úhradou platieb za služby spojené s užívaním izby,
b) nájomca užíva izbu spôsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu,
c) nájomca hrubým spôsobom poruší domový poriadok,
d) nájomca dá izbu do podnájmu, bez súhlasu prenajímateľa.

4)
Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä, ak predmet nájmu prestane byť spôsobilý na užívanie podľa dohodnutého účelu nájmu.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1)
Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa podľa poradia číslujú a označia dátumom.

2)
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

3)
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

4)
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa.

5)
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave, dňa 25.augusta 2010

......................
Mária Silná
(prenajímateľ)
......................
Pavol Krátky
(nájomca)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa