Nájomná zmluva na pozemok na dobu určitú

Alternatívny názov: Zmluva o prenájme pozemku na dobu určitú

Popis: Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy, kde prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú, pričom predmetom nájmu je pozemok.

vložené: 10.augusta 2010 13:55
zobrazené: 45443

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Nájomná zmluva
na pozemok

Zmluvné strany:

1. Prenajímateľ:
Ing.Ján Múdry
Hroboňova 10, 526 26 Bratislava
bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
číslo účtu: 1485985/4450
rod. č.: 602569/6874
(ďalej len „prenajímateľ“)
2. Nájomca:
Peter Mladý
Romanova 35, 526 15 Bratislava
bankové spojenie: OTP Banka, a.s., Bratislava
číslo účtu: 2088962/0200
r. č.: 569526/8795
(ďalej len „nájomca“)
uzavreli túto nájomnú zmluvu:

I. Predmet nájmu

1.
Predmetom nájomného vzťahu je pozemok časť parc. č. 189/99 o výmere 500 m2,zapísaná na LV č.598 v KN Bratislava – Rača, obec Bratislava, okres Bratislava 2.
Predmet nájmu je vymedzený v prílohe č.1.

2.
Prenajatý pozemok bude využitý za účelom samozásobenia (alebo ako pridomovej záhrady a pod.).

II. Doba nájmu

Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú 1.9.2010 do 1.9.2030.

III. Cena nájmu

1.
Cena nájmu za prenajatý pozemok je stanovená za obdobie od 1.9.2010 do 1.9.2030.

2.
Nájomné za ďalšie obdobie zaplatí nájomca na základe faktúry, ktorú vyhotoví prenajímateľ vždy do 31.12. príslušného roka v zmysle platných právnych predpisov.

3.
Pre prípad omeškania s platením dohodnutého nájomného sa nájomca a prenajímateľ dohodli, že nájomca zaplatí prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,07 % z dlžného nájomného za každý omeškaný deň.

4.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo úpravy cien v prípade zmien platných právnych predpisov .Takto vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi prenajímateľ nájomcovi
písomne.

IV. Podmienky nájmu

1.
Nájomca bude uhrádzať nájomné v zmysle zmluvných dojednaní.

2.
Predmet nájmu bude nájomca využívať za účelom určeným v čl. I., bodu 2 tejto zmluvy.

3.
Čistotu, poriadok a údržbu na prenajatom pozemku zabezpečí nájomca počas celej doby
nájmu.

4.
Nájomca bol oboznámený so stavom predmetu nájmu a preberá ho v stave v akom sa nachádza pri podpise tejto zmluvy.

V. Skončenie nájmu

1.
Zmluvné strany môžu nájomný vzťah založený touto zmluvou skončiť kedykoľvek dohodou zmluvných strán.

2.
Odstúpiť od zmluvy môže tak nájomca ako aj prenajímateľ z dôvodov uvedených v § 679 Občianskeho zákonníka.

3.
Prenajímateľ môže vypovedať nájomný vzťah kedykoľvek, a to v prípade opakovaných
porušení zmluvných dojednaní v jednomesačnej výpovednej lehote, pričom výpovedná
lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

VI. Záverečné ustanovenia

1.
Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov Občianskym zákonníkom.

2.
Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

3.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodne, určite a vážne prejavenú
vôľu, bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní a na znak s jej obsahom ju podpísali.

4.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rozh.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

5.
Táto nájomná zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží dve vyhotovenia.

Bratislava 3.9.2010

...................
Peter Mladý
nájomca
....................
Ing. Ján Múdry
prenajímateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa