Zmluva o prenájme chaty

Alternatívny názov: Nájomná zmluva na chatu

Popis: Ponúkame vám vzor zmluvy o prenájme chaty, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania chatu na dobu určitú.

vložené: 10.augusta 2010 10:22
zobrazené: 9903

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme chaty

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ: Alena Klimková, rod. Schmidtová
Trvale bytom: Dolnozemská 5, 851 22 Bratislava

(ďalej aj ako „prenajímateľ“)

a

Nájomca: Jakub Húska
Trvale bytom: Františkánska 50, 841 01 Stupava

(ďalej aj ako „nájomca“)

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme chaty za týchto podmienok:

Článok I
Predmet nájmu

Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania 4–izbovú chatu Jahoda (03-PO 110), ktorá sa nachádza v Jahodníku, okres Trnava.

Článok II
Účel nájmu

1)
Prenajímateľ prenecháva chatu nájomcovi výlučne za účelom víkendového pobytu.

2)
Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatú chatu využívať v súlade s dohodnutým účelom. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo prenajímateľa okamžite odstúpiť od zmluvy.

Článok III
Práva a povinnosti prenajímateľa

1)
Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať chatu nájomcovi do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. O odovzdaní a prevzatí chaty a o jej zariadení spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý bude pripojený k tejto zmluve ako jej príloha č. 1.

2)
Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie chaty po celú dobu účinnosti tejto zmluvy.

3)
Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do chaty za účelom vykonania kontroly, či ho nájomca užíva dohodnutým spôsobom, výlučne však za prítomnosti nájomcu po predchádzajúcom dohovore.
Prenajímateľ je oprávnený v prípade hroziacej škody vstúpiť do chaty, ktorá je predmetom nájmu za účelom vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie alebo zmenšenia jej následkov. Pre tento prípad bude mať k dispozícii jednu sadu kľúčov od uvedenej chaty, ktoré budú v obálke zapečatenej nájomcom.

4)
Prenajímateľ je povinný v chate vykonať všetky opravy, ktoré nie je podľa tejto zmluvy povinný vykonať nájomca.

Článok IV
Práva a povinnosti nájomcu

1)
Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za vzniknutú škodu.

2)
V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť chatu v stave, v akom bola prevzatá, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie chaty a zariadenia v chate podľa protokolu spísaného pri jej preberaní.

3)
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez predošlého písomného súhlasu prenajímateľa.

4)
Nájomca sa zaväzuje udržiavať poriadok v chate a správať sa v súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného susedského spolunažívania.

Článok V
Doba nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom chaty sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu jedného víkendu.

Článok VI
Odovzdanie bytu

1)
Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní chaty spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom uvedú najmä:

a)
stav, v akom sa chata nachádza v čase jej odovzdania,

b)
zariadenie chaty a stav v akom sa nachádza,

c)
iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá so zmluvných strán.

Článok VII
Nájomné

1)
Nájomné za užívanie chaty je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 30,– €.

2)
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí nájomné v hotovosti.

Článok VIII
Skončenie nájmu

1)
Nájomný pomer zaniká uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý.

2)
Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť najmä ak:

a)
nájomca neuhradí nájomné,

b)
nájomca užíva chatu spôsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu,

c)
nájomca hrubým spôsobom poruší domový poriadok,

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1)
Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa podľa poradia číslujú a označia dátumom.

2)
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

3)
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

4)
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa.

5)
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave, dňa 10. augusta 2010

Alena Klimková
prenajímateľ
Jakub Húska
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa