Zmluva o prenájme vozidla

Alternatívny názov: Dohoda o prenájme vozidla

Popis: Stiahnite si vzor zmluvy o prenájme motorového vozidla.

vložené: 17.augusta 2011 11:39
zobrazené: 48094

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme vozidla
uzavretá podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami*:

Prenajímateľ:
Meno:
Adresa:
Rodné číslo:

Nájomca:
Meno:
Adresa:
Rodné číslo:


*V prípade právnických osôb je potrebné uviesť aj IČO, DIČ, číslo bankového účtu a ďalšie identifikačné údaje.

I. Predmet zmluvy a predmet nájmu

1. Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi nižšie špecifikovaný dopravný prostriedok na dočasné užívanie a záväzok nájomcu zaplatiť odplatu prenajímateľovi.

2. Predmetom nájmu je osobné motorové vozidlo
Typovej značky :
ŠPZ :
Číslo karosérie:
Číslo motora:

II. Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od ....... do ........ .

2. Začiatok prenájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla zástupcom nájomcu uvedeného v preberacom protokole, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Ukončenie prenájmu je špecifikované v článku VIII. tejto zmluvy.

III. Nájomné

1. Na základe dohody zmluvných strán je výška mesačného nájmu za predmetné vozidlo
dohodnutá na ........ Eur bez obmedzenia počtu najazdených km.
Prenajímateľ nie je platiteľom DPH.

2. Nájomné za bežný mesiac je splatné vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

3. Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie, opravu poškodených pneumatík hradí nájomca.

4. Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Európu pre prípad poškodenia, alebo odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidla a bežné opravy.

5. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho opravy s výnimkou, že nemožnosť užívať vozidlo spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k dopravnému prostriedku prístup. Ak však nájomca nemožnosť užívania dopravného prostriedku bez zbytočného odkladu neoznámi prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť nájomné trvá.

IV. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky :

1. Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu podľa tejto zmluvy nevznikla škoda.

2. Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok slúži.

3. Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravný prostriedok nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

4. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla.

5. Pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu a stav akumulátora.

6. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi.

7. Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke vozidla.

8. Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.

9. Poruchu funkcie tachometra okamžite oznámiť prenajímateľovi a pristaviť vozidlo na výmenu alebo opravu tachometra.

10. Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s vozidlom jazdiť. Súčasne oboznámiť týchto s podmienkami nájmu.

11. V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi.

12. Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla.

13. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla, a to po dobu potrebnú na opravu vozidla, najviac však jeden mesiac od termínu havárie.

14. Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou motorového vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v zákonnej lehote (15 dní). Súčasne o tejto skutočnosti písomne informovať prenajímateľa.

15. V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je predmetné vozidlo vybavené, uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie nového OEV, či výrobu a prekódovanie, nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.

16. Nájomca sa zaväzuje po každom opustení vozidla zabezpečiť opatrenia pre ochranu autorádia pred odcudzením. V prípade odcudzenia predmetného autorádia s odnímateľným čelným panelom a nemožnosti sa preukázať týmto panelom alebo v prípade odcudzenia odnímateľného autorádia sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu vo výške nadobúdacej ceny predmetného autorádia bezodkladne po odcudzení. Doklad o nadobúdacej cene autorádia dodá na vyžiadanie prenajímateľ.

17. Nájomca prehlasuje, že motorové vozidlo - predmet nájmu prevzal od prenajímateľa v stave bez závad, poškodenia, plne funkčné, o čom bol zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací a preberací protokol.

18. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade poškodenia vozidla bez zavinenia nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu, prenajímateľ zabezpečí opravu vozidla do 72 hodín od jeho prevzatia na opravu. V prípade opravy, ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 72 hodín, prenajímateľ sa zaväzuje 72 hodín od prevzatia vozidla na opravu, poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo na dobu do ukončenia opravy. Ak prenajímateľ nájomcovi náhradné vozidlo neposkytne, nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol vozidlo užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opravy s výnimkou prvých 72 hodín.

V. Poistenie a škody

1. Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia.

2. Vozidlo je havarijne poistené pre prípad havárie a krádeže.

3. Každú škodu na vozidle je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi na predpísanom tlačive “Hlásenie škody”, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.

4. Škody na dopravnom prostriedku znáša prenajímateľ, okrem prípadov uvedených v bode 5 tohto článku.

5. Prenajímateľ zodpovedá zároveň za škody spôsobené nájomcovi tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý podľa článku VI. bodu 3 tejto zmluvy. Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom.

VI. Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ má právo na výzvu dvakrát do mesiaca uskutočniť technickú kontrolu vozidla.

2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo protokolárne spolu
• s jednou sadou kľúčov
• OEV - malým technickým preukazom
• potvrdením o zaplatení zákonného poistenia, a zelenou kartou.

3. Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého prevádzky a užívania na dohodnutý účel.

VII. Odovzdávanie a preberanie vozidla

1. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a musí obsahovať najmä tieto údaje:
• číslo zmluvy o prenájme, ku ktorej sa protokol viaže
• typ vozidla
• ŠPZ vozidla
• číslo motora
• číslo karosérie
• číslo OTP
• meno osoby, ktorá vozidlo prevzala
• meno osoby, ktorá vozidlo odovzdala
• stav tachometra
• stav PHM v nádrži
• dátum prevzatia a odovzdania
• popis výbavy, s ktorou bolo vozidlo prevzaté a odovzdané
• technický stav vozidla
• poruchy a poškodenia vozidla.

2. Pri poskytovaní náhradného vozidla prenajímateľom sa musí spísať nový odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa uvedie číslo pôvodnej zmluvy o nájme vozidla, za ktoré sa náhradné vozidlo poskytlo.

VIII. Výpoveď a výpovedná lehota

1. Zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

2. Výpoveď musí byť v písomnej forme.

3. Výpovedná lehota bola zmluvnými stranami dohodnutá na dva mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

4. Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez výpovednej lehoty v prípade, že nájomca hrubým spôsobom porušuje podmienky tejto zmluvy, opakovane hrubým spôsobom porušuje dopravné predpisy a porušuje technické podmienky prevádzky vozidla.

5. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade že prenajímateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovené tejto zmluvy.

6. Právo užívať predmet nájmu zaniká zničením alebo odcudzením predmetu nájmu, odstúpením niektorej zo strán od tejto zmluvy, resp. pri jej vypovedaní posledným dňom výpovednej lehoty.

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis zmluvy.

4. Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej forme.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa ............................

……………………………
Prenajímateľ
……..…………………………………..
Nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa