Dodatok k nájomnej zmluve

Alternatívny názov: Dodatok k zmluve o nájme

Popis: Ponúkame vám vzor dodatku k nájomnej zmluve, v ktorom zmluvné strany menia na základe rozhodnutia niektoré ustanovenia nájomnej zmluvy. Všetky potrebné dodatočné informácie a práva, ktoré nie sú v nájomnej zmluve, by mal obsahovať Dodatok k nájomnej zmluve. Prezrite si preto uvedený vzor.

vložené: 23.augusta 2010 11:36
zobrazené: 45374

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok k nájomnej zmluve

uzatvorený medzi:

Prenajímateľ:
Peter Silný
Romanova 10, 896 66 Bratislava
r. č.: 123456/9693
(ďalej len prenajímateľ)
a

Nájomca:
ABC, s.r.o.
Nábrežná 19, 896 47 Bratislava
IČO: 123 456 789
zastúpený: Ing. Jana Pekná
(ďalej len nájomca)
ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony uzatvárajú tento

Dodatok k nájomnej zmluve

Zrušujú sa ustanovenia článku III. Body (1., 2., 3., 4., 5.) nájomnej zmluvy z dňa 1.5.2009 a nahrádzajú sa novým znením takto:

Nájomné z prenajatých nehnuteľností bude každoročne stanovené nájomcom podľa dosiahnutých hospodárskych výsledkov, prejednané bude v 11. mesiaci a bude vyplatené prenajímateľovi do konca príslušného kalendárneho roka na jeho účet, resp. poštovou poukážkou na jeho adresu.
Zmluvné strany si tento dodatok k nájomnej zmluve prečítali, s jeho obsahom súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.V Bratislave, dňa 23.8.2010

......................
Peter Silný
(prenajímateľ)
......................
Ing. Jana Pekná
(nájomca)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa