Zoznam notárov

Kto je notár?
Podľa Etického kódexu notára je notár štátom určená osoba, ktorá je splnomocnená vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Jeho poslaním je teda koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti či účastníci autenticitu verejnej listiny.

Notár je zároveň nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú a právnym poradcom strán. Notár sa tiež považuje za garanta slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

JUDr. Bradáčová Tatiana
Adresa:
ul. Zeleného stromu č. 10
048 80, Rožňava
Tel:
058/7321066
Email:
tatiana.bradacova@notar.sk
JUDr. Breznoščáková Miriam
Adresa:
M.R. Štefánika 2427
093 01, Vranov nad Topľou
Tel:
057/ 4462 588
Mobil:
0905/345 501
Fax:
057/ 4880 252
Email:
miriam.breznoscakova@notar.sk
JUDr. Bukovčáková Miriam
Adresa:
Cukrová č. 14
811 08, Bratislava
Tel:
02/5932 4126
Fax:
02/5296 3459
Email:
mbukovcakova@stonline.sk
JUDr. Burianová Bibiána
Adresa:
Matice Slovenskej č. 10
971 01, Prievidza
Tel:
046/5425 752
Fax:
046/5425 752
JUDr. Bžánová Iveta
Adresa:
Partizánska 1057/21
069 01, Snina
Tel:
057/7580990-1, 7685479
Email:
bzanova@stonline.sk
JUDr. Cagalová Tatiana
Adresa:
Piešťanská 6
915 01, Nové Mesto nad Váhom
Tel:
032/7716 667, 032/7719 359
Fax:
032/7719 360
Email:
judr.tatianacagalova@stonline.sk
JUDr. Capek Michal
Adresa:
Námestie M. R. Štefánika 19
977 01, Brezno
Tel:
048/6113689
Mobil:
0907/819 730
Fax:
rovnaké číslo ako číslo telefónu
Email:
michal.capek@nextra.sk
JUDr. Cintavá Mária
Adresa:
Trnavská 1
831 04, Bratislava
Tel:
02/5556 2290, 5556 5858
Fax:
02/5556 2290
Email:
maria.cintava@notar.sk
JUDr. Cirbesová Bronislava
Adresa:
Svätoplukova č. 3
979 01, Rimavská Sobota
Tel:
047/5423 058
Email:
bronislava.cirbesova@notar.sk
Mgr. Csala Alexander
Adresa:
Alžbetínske nám. 1203/2
929 01, Dunajská Streda
Tel:
031/5520 181
Email:
alexander.csala@notar.sk

Notár a jeho povinnosti

Notár a jeho povinnosti voči štátu a verejnosti:

(1) štát deleguje notárovi časť svojej verejnej moci: poskytuje mu právomoc dávať listinám autenticitu;

(2) napriek tomu, že notár vykonáva svoju činnosť z vôle štátu, zachováva si nezávislosť a nikdy neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi;

(3) v styku so štátnymi orgánmi zachováva notár dôstojnosť – usiluje sa o dobrú komunikáciu s predstaviteľmi justície

(4) notár zodpovedá za riadnu a plynulú prácu svojej kancelárie, za jej funkčnosť voči požiadavkám spoločnosti, ako aj za čo najlepšiu informovanosť verejnosti o jeho činnostiach

Notár má však povinnosti aj voči svojmu klientovi. Z veľkého množstva povinností uvedených v Etickom kódexu vyberáme len niektoré:

(1) každá FO a PO má právo slobodne si notára vybrať (s výnimkou činnosti notára – súdneho komisára v dedičnom konaní);

(2) notár by mal voči tomu, kto sa na neho obráti, preukázať rozumnú mieru ochoty; odmietnuť poskytnutie služby je možné len v prípade, že ide o právny úkon, ktorý je v rozpore s Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, príp. ak klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky;

(3) notár má urobiť všetko preto, aby sa medzi ním a jeho klientom vytvoril vzťah dôvery – ide teda o rešpektovanie klientovej hierarchie hodnôt a jeho osobného presvedčenia, o nezasahovanie do osobných záležitostí klienta a pod.;

(4) notár by mal klienta informovať o rozsahu a modalitách svojich služieb a postupovať na základe klientovho súhlasu; zároveň by mal notár klientovi vysvetliť aj povahu aktov, ktoré pre neho robí a oboznámiť ho s ich prípadnými finančnými implikáciami;

(5) notár je povinný dať do služieb klientely všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti;

(6) notár má rešpektovať záujem klienta;

(7) rada, ktorú notár klientovi dáva je lojálna, vedená záujmom o dobro klienta a nie s ohľadom na záujmy notára či ďalších osôb;

(8) notár má nájsť najprimeranejšie prostriedky na dosiahnutie právneho výsledku, ktorý si klient želá;

(9) notár sa nesmie prestať zaoberať vecou klienta, ktorému už prisľúbil pomoc, ak na to nemá spravodlivé a rozumné dôvody ako napr. strata dôvery zo strany klienta, konflikt záujmov a pod.;

(10) ak notár z týchto dôvodov odstúpi a prestane vykonávať prácu za klienta, má ho na to upozorniť s dostatočným časovým predstihom, aby si klient obstaral pomoc inde;

(11) notár má konať nezainteresovane, otvorene a čestne – ako poradca, ktorý žiadneho zo svojich klientov nezvýhodňuje ani nediskriminuje (kvôli rase, pohlaviu, veku, majetkovým pomerom, náboženskému či politickému presvedčeniu);

(12) notár má ignorovať každú intervenciu zo strany tretích osôb, ktorá by ho mohla ovplyvniť v neprospech klienta;

(13) notár má rešpektovať princíp rovnosti účastníkov aj pri realizácii poučovacej povinnosti;

(14) notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba;

(15) notár je ako dôverník svojho klienta viazaný mlčanlivosťou; zároveň nesmie využívať dôverné informácie v neprospech klienta alebo vo svoj vlastný prospech;