Zoznam notárov

Kto je notár?
Podľa Etického kódexu notára je notár štátom určená osoba, ktorá je splnomocnená vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Jeho poslaním je teda koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti či účastníci autenticitu verejnej listiny.

Notár je zároveň nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú a právnym poradcom strán. Notár sa tiež považuje za garanta slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

JUDr. Blaho Roman
Adresa:
Laurinská č. 2
811 01, Bratislava
Tel:
02/5443 2361
Fax:
02/5443 2361
Email:
roman.blaho@notar.sk
JUDr. Boborová Želmíra
Adresa:
nám. SNP 46
960 01, Zvolen
Tel:
045/5479 444
JUDr. Bögiová Adriana
Adresa:
Alžbetínske nám. 2
929 01, Dunajská Streda
Tel:
031/5523 501, 031/5504 491
Fax:
031/5523 501
Email:
adriana.bogiova@notar.sk
JUDr. Böhmová Soňa
Adresa:
Medená 18
811 02, Bratislava
Tel:
02/52932323, 52961210
Fax:
02/52961210
Email:
sona.bohmova@notar.sk
JUDr. Boledovičová Jana
Adresa:
Ružová dolina 14
821 09, Bratislava
Tel:
02/5263 2127, -8
Fax:
02/5263 2128
Email:
jana.boledovicova@notar.sk
Mgr. Borovičková Jana
Adresa:
Trenčianska č. 53/B
821 09, Bratislava
Tel:
02/53633753
Fax:
02/53633752
Email:
jana.borovickova@notar.sk
JUDr. Borský Ladislav
Adresa:
Hviezdoslavova č. 51
052 01, Spišská Nová Ves
Tel:
053/4298 047-8, 4421047
Fax:
053/4421 047
Email:
notarborsky@stonline.sk
JUDr. Bory Ildikó
Adresa:
Nám. M.R.Štefánika 13
945 01, Komárno
Tel:
035/7775200
Fax:
035/7775200
Email:
ibory.notar@stonline.sk
JUDr. Bošanská Irena
Adresa:
Budatínska 1
851 01, Bratislava
Tel:
02/6381 0194
Fax:
02/6381 0194
Email:
irena.bosanska@notar.sk
JUDr. Botková Marta
Adresa:
Björnsonova 2
940 52, Nové Zámky
Tel:
035/6400 628
Mobil:
0904/695 454
Fax:
035/6400 628
Email:
maria.botkova@notar.sk

Notár a jeho povinnosti

Notár a jeho povinnosti voči štátu a verejnosti:

(1) štát deleguje notárovi časť svojej verejnej moci: poskytuje mu právomoc dávať listinám autenticitu;

(2) napriek tomu, že notár vykonáva svoju činnosť z vôle štátu, zachováva si nezávislosť a nikdy neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi;

(3) v styku so štátnymi orgánmi zachováva notár dôstojnosť – usiluje sa o dobrú komunikáciu s predstaviteľmi justície

(4) notár zodpovedá za riadnu a plynulú prácu svojej kancelárie, za jej funkčnosť voči požiadavkám spoločnosti, ako aj za čo najlepšiu informovanosť verejnosti o jeho činnostiach

Notár má však povinnosti aj voči svojmu klientovi. Z veľkého množstva povinností uvedených v Etickom kódexu vyberáme len niektoré:

(1) každá FO a PO má právo slobodne si notára vybrať (s výnimkou činnosti notára – súdneho komisára v dedičnom konaní);

(2) notár by mal voči tomu, kto sa na neho obráti, preukázať rozumnú mieru ochoty; odmietnuť poskytnutie služby je možné len v prípade, že ide o právny úkon, ktorý je v rozpore s Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, príp. ak klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky;

(3) notár má urobiť všetko preto, aby sa medzi ním a jeho klientom vytvoril vzťah dôvery – ide teda o rešpektovanie klientovej hierarchie hodnôt a jeho osobného presvedčenia, o nezasahovanie do osobných záležitostí klienta a pod.;

(4) notár by mal klienta informovať o rozsahu a modalitách svojich služieb a postupovať na základe klientovho súhlasu; zároveň by mal notár klientovi vysvetliť aj povahu aktov, ktoré pre neho robí a oboznámiť ho s ich prípadnými finančnými implikáciami;

(5) notár je povinný dať do služieb klientely všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti;

(6) notár má rešpektovať záujem klienta;

(7) rada, ktorú notár klientovi dáva je lojálna, vedená záujmom o dobro klienta a nie s ohľadom na záujmy notára či ďalších osôb;

(8) notár má nájsť najprimeranejšie prostriedky na dosiahnutie právneho výsledku, ktorý si klient želá;

(9) notár sa nesmie prestať zaoberať vecou klienta, ktorému už prisľúbil pomoc, ak na to nemá spravodlivé a rozumné dôvody ako napr. strata dôvery zo strany klienta, konflikt záujmov a pod.;

(10) ak notár z týchto dôvodov odstúpi a prestane vykonávať prácu za klienta, má ho na to upozorniť s dostatočným časovým predstihom, aby si klient obstaral pomoc inde;

(11) notár má konať nezainteresovane, otvorene a čestne – ako poradca, ktorý žiadneho zo svojich klientov nezvýhodňuje ani nediskriminuje (kvôli rase, pohlaviu, veku, majetkovým pomerom, náboženskému či politickému presvedčeniu);

(12) notár má ignorovať každú intervenciu zo strany tretích osôb, ktorá by ho mohla ovplyvniť v neprospech klienta;

(13) notár má rešpektovať princíp rovnosti účastníkov aj pri realizácii poučovacej povinnosti;

(14) notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba;

(15) notár je ako dôverník svojho klienta viazaný mlčanlivosťou; zároveň nesmie využívať dôverné informácie v neprospech klienta alebo vo svoj vlastný prospech;